език

DWP 10

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Символи

Символи в настоящата документация
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Символи върху продукта
Image alternative Да се прочете Ръководството за експлоатация
Image alternative Максимално работно налягане
Image alternative Капацитет на пълнене
Image alternative Номер за изпитване на маркировка CE

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Водозахранващо устройство
  DWP 10
  Поколение:
  01
  Сериен номер:

Безопасност

Указания за безопасност

 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по предпазния клапан.
 • Този продукт не трябва да бъде използван от деца и юноши.
 • Никога не наливайте водороден пероксид или други агенти, доставящи кислород.
 • При контакт с вещества на резервоара за вода под налягане може да се увеличи експлозивното налягане.
 • Уверете се, че водозахранващото устройство не се загрява над максималната работна температура.
 • Ако се загрее над максималната работна температура, може да се увеличи експлозивното налягане.
 • При изпомпване винаги наблюдавайте манометъра, така че да не превишавате макс. работно налягане.
 • Изпразвайте резервоара ежедневно след употреба.
 • Никога не оставяйте отлагания в резервоара.
 • Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Резервоари
 2. Индикатор за капацитет на пълнене
 3. Дорник
 4. Манометър
 5. Предпазен клапан
 6. Помпа
 7. Щепсел за маркуч със сферичен кран
 8. Маркуч
 9. Щепселен съединител за маркуч
 10. Изпускателен отвор

Употреба по предназначение

Описаният тук продукт представлява резервоар за вода под налягане за отделяне на охлаждащи и изплакващи течности за бормашини, резачки за бетон или отрезно-шлифовъчни машини. За целта обикновено се използва вода.

Възможни грешки при употреба

Този продукт не е подходящ за:
 • запалими течности
 • водороден пероксид и подобни агенти, доставящи кислород
 • корозивни вещества (определени дезифекционни и импрегниращи агенти, киселини, основи)
 • съдържащи амоняк течности
 • разтворители и течности, съдържащи разтворители
 • вискозни, лепкави или образуващи отлагания течности (бои, смазки)
 • приложения в хранителния сектор
Този продукт не трябва да се използва при никакви обстоятелства:
 • с чужди източници на налягане
 • за складиране и съхраняване на течности
 • като душ за очи

Обем на доставката

контейнер с помпа, маркуч с връзки, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Технически данни

Материалът на резервоара е изработен от стомана с полиестерно покритие.
Тара
5,2 кг
Общ капацитет
13 л
Максимален капацитет на пълнене
10 л
Технически остатъчно количество
0,03 л
Максимално работно налягане
6 бар
Максимална работна температура
40 ℃

Подготовка за работа

Сглобяване на водозахранващо устройство

Image alternative
 1. Преди монтажа проверете дали резервоарът, помпата и маркучът са изправни.
 2. Свържете маркуча към изпускателния отвор [1].
 3. Напомпайте празното водозахранващо устройство до 2 бара [2].
  • В рамките на 30 мин. налягането не трябва да пада повече от 0,5 бара!
 4. За да извършите проверка, издърпайте червения бутон на предпазния клапан [3].
  • Налягането трябва да изчезне.

Напълване на водозахранващо устройство

Image alternative
 1. Налейте водата в резервоара [1].
 2. Контролирайте нивото на пълнене на маркуча [2].
 3. Прекарайте прозрачния маркуч няколко пъти в резервоара в посока отгоре надолу [3].
  • Нивото на течността в маркуча и резервоара се изравнява. Видимото ниво на течността в маркуча съответства на нивото на пълнене в резервоара, което можете да отчетете на скалата.

Подготовка на водозахранващото устройство

Image alternative
 1. Завийте помпата в резервоара [1].
 2. Натиснете надолу дръжката за помпата и я завъртете по посока на часовниковата стрелка [2].
  • Дръжката за помпата е деблокирана.
 3. Произведете прибл. 2 бара налягане в резервоара [3].
  • Максималното налягане не трябва да надвишава 6 бара (червена линия на манометъра). Ако максималното налягане е превишено, предпазният клапан реагира и освобождава свръхналягането.
 4. Натиснете надолу дръжката за помпата и я завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка.
  • Дръжката за помпата е блокирана.

Употреба

Image alternative
 1. Свържете щепселния съединител на резервоара за вода под налягане към щепсела [1].
 2. Задействайте сферичния кран.
  • Навлизането на течност започва.
  • Количеството течност може да се регулира чрез сферичния кран.
 3. Продължете да помпате, ако налягането падне под 1 бар [2].
 4. Ако резервоарът е празен, напълнете го отново.

След употреба

Image alternative
 1. Дърпайте нагоре червения бутон на предпазния клапан, докато резервоарът бъде освободен от налягане.
 2. Затворете сферичния кран и изключете щепселния съединител от щепсела [1].
 3. Блокирайте дръжката за помпата.
 4. Развийте помпата от резервоара.
 5. Изпразнете останалата вода от резервоара.
 6. Избършете водозахранващото устройство с влажна кърпа.
 7. Завийте маркуча около резервоара и вкарайте щепселния съединител в дорника на водозахранващото устройство [2].
 8. С цел съхнене и складиране съхранявайте водозахранващото устройство в суха среда, защитена от слънчеви лъчи и замръзване.

Обслужване и поддръжка

Извършване на дейности по обслужване и поддръжка

Image alternative
 1. Проверявайте редовно уреда.
  • Препоръчваме експерт да провежда външен тест на всеки 2 години и вътрешен тест на всеки 5 години, както и тест за здравина на всеки 10 години
 2. Демонтирайте помпата [1] и смажете O-пръстена [a] и маншета [b].
 3. Извършвайте дейностите по поддръжка винаги след 50 кратна употреба, но най-малко веднъж годишно!
  За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Таблица-справочник за повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Във водозахранващото устройство не се създава налягане
Помпата не е затегната
 • Затегнете добре помпата.
Дефектен O-пръстен на помпата
 • Предайте устройството в сервиз на Hilti за ремонт.
Дефектен маншет
 • Предайте устройството в сервиз на Hilti за ремонт.
От горната част на помпата излиза течност
Дискът на клапана е замърсен или повреден
 • Почистете диска на клапана или предайте устройството в сервиз на Hilti за ремонт.
Предпазният клапан изпуска твърде рано
Дефектен предпазен клапан
 • Предайте устройството в сервиз на Hilti за ремонт.
Манометърът не показва налягането в резервоара
Дефектен манометър
 • Предайте устройството в сервиз на Hilti за ремонт.

Третиране на отпадъци

Image alternative Не изхвърляйте този продукт в битовите отпадъци!
Hilti уредите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti изкупува Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.

Информация за производителя

Продуктите HILTI DWP10 от серия 3585 отговарят на изискванията на Директивата за съоръжения под налягане 2014/68/EС и имат маркировка CE.
При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.