език

TE DRS‑B

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Използвайте прахозащитна маска

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Прахоуловител
  TE DRS‑B
  Поколение
  01
  Сериен №

Безопасност

Указания за безопасност

 • Преди пускане в експлоатация прочетете и спазвайте ръководствата за експлоатация и информацията, свързана с безопасността на системните продукти.
 • Използвайте модула само заедно с електроинструментите, упоменати на изображение 1, в противен случай съществува риск от нараняване.
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • Продуктът е предназначен за професионална употреба. Продуктът може да се експлоатира, обслужва и поддържа в изправност само от оторизиран и обучен персонал! Персоналът трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности.
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с продукта. Не използвайте продукта, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание може да доведе до сериозни наранявания.
 • При обработката материалът може да се натроши. Натрошеният материал може да нарани тялото и очите. При експлоатация на продукта носете защита за очите, защитна каска и антифони.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Освен това имайте предвид работните условия и дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Опасност от нараняване поради падащи инструменти и/или принадлежности. Преди да започнете работа, проверете дали монтираната принадлежност е здраво закрепена.
 • Изсмукването на вода е забранено.
 • При шлайфане, обработване с шкурка, рязане и пробиване се образува прах, който може да съдържа опасни химикали. Някои примери са: олово или боя, базирана на олово; тухли, бетон и други продукти за зидария, естествен камък и други силикатосъдържащи продукти; определени дървета, като дъб, бук и химически обработена дървесина; азбест или азбестосъдържащи материали. Определете експозицията на оператора и страничните наблюдатели според класа на опасност на материалите, върху които се работи. Вземете необходимите мерки, за да поддържате експозицията на безопасно ниво, като напр. използване на система за събиране на прах или носене на подходяща дихателна защита. Общите мерки за намаляване на експозицията включват:
 • Работете в добре проветриво помещение,
 • Избягвайте продължителен контакт с прах,
 • Почиствайте праха от лицето и тялото,
 • Носете защитно облекло и измивайте откритите места с вода и със сапун.
 • За съответното приложение по възможност използвайте подходящ, препоръчан от Hilti обезпрашител.
 • За да избегнете електростатични ефектиу използвайте антистатичен смукателен маркуч.
 • Уверете се, че адаптерът и външните повърхности на патронника са почистени от масла и смазки. Ако прахоуловителят TE DRS-B се монтира с омаслени и/или омазнени части, прахоуловителят TE DRS-B може да падне. Отстранете маслата и мазнините от адаптера и от външните повърхности на патронника с кърпа.
 • Уверете се, че модулът не се нагрява твърде много. При температури над 80 °C материалът се топи.
 • Не използвайте модула за носене или стартиране на системата. Използвайте предвидените за целта ръкохватки на електроинструмента.
 • По време на работа.не дръжте електроинструмента за смукателната глава.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Смукателна основа
 2. Колянов лост
 3. Адаптер Y
 4. Адаптер S
 5. Къса смукателна глава
 6. Дълга смукателна глава

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява прахоуловител, който се използва като принадлежност в комбинация с Hilti ударно длето и обезпрашител.

Обем на доставката

смукателна основа, колянов лост, адаптер S, адаптер Y, къса смукателна глава, дълга смукателна глава, Ръководство за експлоатация
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни


Дълга смукателна глава
Къса смукателна глава
Тегло
≤ 590 г
≤ 440 г
Размери (Д × Ш × В)
340 мм × 152 мм × 98 мм
201 мм × 152 мм × 98 мм
Инструмент тип
заострено длето, плоско длето, многоъгълен инструмент
заострено длето, плоско длето, многоъгълен инструмент
Дължина на инструмента
400 мм … 500 мм
290 мм … 390 мм
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Експлоатация

Монтаж на прахоуловител

Свободната дължина на инструмента, излизаща от смукателната глава, не трябва да надвишава 125 мм и да бъде по-малка от 30 мм. Това гарантира оптимално засмукване на прах.
Могат да се използват само заострени длета, плоски длета и многоъгълни инструменти, показани на фигура 2.
Уверете се, че по време на монтажа в електроинструмента не е поставен сменяем инструмент.
Image alternative
 1. Изберете подходящия адаптер и поставете адаптера върху патронника до крайна позиция.
 2. Отворете коляновия лост на смукателната основа.
 3. Поставете смуканелната основа с отворен колянов лост върху адаптера до крайна позиция.
 4. Затворете коляновия лост.
 5. Изберете подходящата смукателна глава за дължината на инструмента.
 6. Поставете смукателната глава върху смукателната основа.
  Този модул може също в монтирано и сглобено състояние да се съхранява и транспортира в куфар/кутия.
 7. Ако е наличен, отстранете прахозащитната уплътнителна лента на сменяемия инструмент и поставете сменяемия инструмент.
  За тази цел съблюдавайте Ръководството за експлоатация на електроинструмента.
 8. Свържете обезпрашителя и прахоуловителя заедно.

Демонтаж на прахоуловител

 • За демонтаж на модула извършете съответните работни стъпки в обратен ред.
  Демонтирайте смукателната глава само чрез издърпване на усиления краен пръстен на смукателната глава.

Експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ прахоуловител. Ако коляновият лост не е затворен правилно, прахоуловителят може да падне.
 • Уверете се, че коляновият лост е затворен.
Съблюдавайте Ръководството за експлоатация на обезпрашителя. Изпразвайте обезпрашителя редовно.
 1. Свържете обезпрашителя и го включете.
 2. Включете електроинструмента.

Обслужване и поддръжка

Грижи за модула

Не използвайте масла или смазки, или почистващи препарати.
Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 1. Отстранете упоритите замърсявания и проверете дали смукателният отвор в смукателната основа е без остатъци от прах. .
 2. Почиствайте модула на редовни интервали със студена вода.
 3. Редовно почиствайте вътрешната страна на адаптерите от остатъци от мазнини и прах.

Техническа поддръжка

 • Редовно преглеждайте всички външни части на продукта и на принадлежностите за наличие на повреди и се уверете в изправното функциониране на всички елементи на управление. Не работете с продукта, ако има повредени части или елементите на управление не функционират изправно.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Прекомерно образуване на прах.
Обезпрашителят е пълен.
 • Изпразнете обезпрашителя.
Смукателната глава е неизправна.
 • Сменете смукателната глава.
Запушен смукателен канал.
 • Почистете смукателния канал.
Свободни дължини на инструмента над 125 мм.
 • Използвайте по-къс сменяем инструмент или дълга смукателна глава.
Прахоуловител TE DRS-B пада
Прахоуловителят не е монтиран правилно.
Адаптерът и патронникът са омаслени или омазнени.
 • Отстранете с кърпа масла и смазки от адаптера и от външните повърхности на патронника.
Затягащият механизъм е повреден.
 • Сменете затягащия механизъм (колянов лост и обтягаща лента).
Избран е грешен адаптер.
 • Изберете правилния адаптер.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Image alternative
Допълнителна информация за експлоатацията, технологията, околната среда и рециклирането ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Този линк ще намерите също и в края на Ръководството за експлоатация като QR код.