език

DX 76

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Уред за монтаж на болтове
  DX 76
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Указания за безопасност за уреди за директен монтаж с прахово задвижване

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини сериозни наранявания.
 • Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
 • Не извършвайте никакви манипулации, респ. промени по уреда за директен монтаж.
 • Винаги използвайте напаснати един към друг уреди за директен монтаж, части за оборудване (плоски пластини, болтоводачи, магазинни устройства, бутала и принадлежности) и консумативи (крепежни елементи и картуши).
 • Проверете уреда за директен монтаж и принадлежностите за наличие на повреди.
 • Подвижните части трябва да работят изправно и не трябва да заклинват. Спазвайте указанията за почистване и смазване в това Ръководство за експлоатация.
 • Всички части трябва да бъдат правилно монтирани за обезпечаване на изправната работа на уреда за директен монтаж. Повредените части трябва да бъдат надлежно ремонтирани или подменени в сервиз на Hilti , ако не е посочено друго в Ръководството за експлоатация.
 • Използвайте само Hilti DX картуши или други подходящи картуши, които отговарят на минималните изисквания за безопасност.
 • Използвайте уреда за директен монтаж само за приложения, определени в предвидената употреба.
 • Не забивайте крепежни елементи в неподходящ материал на основата, напр. в твърде тънък, твърде твърд или твърде крехък материал. Забиването в такива материали може да причини счупване, натрошаване или пробиване на крепежните елементи. Примери за неподходящи материали са:
 • заваръчни шевове в стомана, чугун, стъкло, мрамор, пластмаси, бронз, месинг, мед, изолационни материали, кухи тухли, керамични плочки, тънки ламарини (< 4 мм) и газобетон.
 • Спазвайте Hilti 'Наръчник по скрепителна техника' или съответното местно Hilti 'Техническо ръководство по скрепителна техника'. Освен това винаги спазвайте Ръководството за експлоатация на крепежния елемент, който ще монтирате.
Изисквания преди употреба
 • Можете да експлоатирате или поддържате този уред за директен монтаж само ако сте упълномощени за това и сте били инструктирани за възможните опасности.
 • При употреба на уреда носете лични предпазни средства.
 • Носете подходящи защитни очила и защитна каска.
 • Носете защитни ръкавици. Уредът за директен монтаж може да загрява по време на работа.
 • Носете антифони. Запалването на пропелентен заряд може да увреди слуха.
 • Носете неплъзгащи обувки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте ред на работното си място. Дръжте далече от работния участък предмети, на които бихте могли да се нараните. Безпорядъкът в работната зона може да доведе до злополуки.
 • Уверете се, че работната зона е добре осветена и освен това осигурете достатъчна вентилация в затворени помещения.
Безопасен начин на работа
 • Никога на натискайте уреда за директен монтаж в ръката Ви или друга част от тялото! Никога не насочвайте уреда за директен монтаж срещу други хора!
 • Не натискайте с ръка уреда за директен монтаж към магазинно устройство или болтоводач, бутало или водач на бутало, или прикрепен крепежен елемент. Чрез натискане на уреда за директен монтаж с ръка уредът за директен монтаж може да бъде готов за употреба дори ако не е монтиран болтоводач. По този начин възниква риск от сериозно нараняване за Вас и други хора.
 • Намиращите се наблизо хора трябва да носят антифони, защита за очите и защитна каска.
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с уред за директен монтаж. Не използвайте уреда за директен монтаж, ако сте уморени или се намирате под въздействието на наркотици, алкохол или медикаменти. Прекратете работата при болки или неразположение. Един момент на разсеяност при употребата на уреда може да причини сериозни наранявания.
 • Избягвайте неблагоприятно положение на тялото. Заемете стабилна стойка и по всяко време пазете равновесие.
 • При задействането на уреда за директен монтаж дръжте ръцете си леко свити, а не изпънати.
 • При работа ограничете достъпа на други лица, особено на деца, до зоната за въздействие.
Грижливо боравене и употреба на уреди за директен монтаж
 • Използвайте уреда за директен монтаж само по предписание и в изправно състояние, а не за цели, за които той не е предназначен.
 • Не използвайте уреда за директен монтаж на места, където има опасност от пожари и експлозия.
 • Преди монтажа на крепежни елементи се уверете, че няма никой зад монтажния елемент в посоката на забиване, в която трябва да бъдат монтирани крепежните елементи. Опасност поради пробиване на крепежни елементи!
 • Внимавайте да не насочвате входното отверстие на уреда срещу самите себе си или срещу други хора.
 • Дръжте уреда за директен монтаж само за предвидените ръкохватки.
 • Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки.
 • Задействайте спусъка само ако уредът за директен монтаж е притиснат изцяло вертикално към основата.
 • Преди експлоатация проверете избраната енергийна настройка.
 • Поставете крепежни елементи за тестване върху тяхната основа.
 • При монтажа винаги дръжте уреда за директен монтаж перпендикулярно на земята. По този начин ще се намали рискът от отклонение на крепежния елемент от материала на основата.
 • Не забивайте крепежни елементи в налични отвори освен ако това не се препоръчва от Hilti (напр. DX-Kwik).
 • Не забивайте вече използвани крепежни елементи - опасност от нараняване! Използвайте нов крепежен елемент.
 • Крепежен елемент, който не се забива достатъчно дълбоко, не трябва да се монтира отново! Крепежният елемент може да се счупи.
 • Никога не оставяайте зареден уред за директен монтаж без надзор.
 • Винаги разреждайте уреда за директен монтаж (картуш и крепежни елементи) преди извършване на дейности по почистване, сервизиране и поддръжка, при смяна на болтоводача, при прекъсване на работата, както и за съхранение.
 • Транспортирайте и съхранявайте уреда за директен монтаж в предоставения за целта Hilti куфар.
 • Съхранявайте неизползваните в момента уреди за директен монтаж разредени на сухо, безопасно място, извън обсега на деца.
 • Винаги поставяйте уреда за директен монтаж върху гладки, равни и свободни повърхности, които се поддържат изцяло от основата.
 • Спазвайте необходимото разстояние до ръба и разстоянията между крепежни елементи (вижте Раздел Минимални разстояния).
Термични мерки за безопасност
 • Никога не превишавайте препоръчаната в Раздел Технически данни максимална честота на забиване.
 • Ако уредът за директен монтаж е прегрял или лентата с картуши се деформира или стопява, отстранете лентата с картуши и оставете уреда за директен монтаж да се охлади.
 • Не демонтирайте уреда за директен монтаж, когато е горещ. Оставете уреда за директен монтаж да се охлади.
Опасност от експлозия при картуши
 • Използвайте само картуши, които са подходящи, респ. са одобрени за уреда за директен монтаж.
 • Отстранете лентата с картуши, когато правите почивка, приключвате работа или транспортирате уреда за директен монтаж.
 • Не се опитвайте със сила да отстранявате крепежни елементи и/или картуши от магазинната лента или от уреда за директен монтаж.
 • Съхранявайте неизползвани картуши според предписанията за съхранение на картуши за уреди за директен монтаж с прахово задвижване (напр. на сухо място, при температура между 5 °C и 25 °C) и на безопасно място.
 • Не оставяйте неизползвани или частично използвани ленти за картуши да лежат наоколо. Събирайте употребяваните ленти за картуши и съхранявайте лентите за картуши на подходящо и безопасно място.
 • Спазвайте всички указания за безопасност, боравене, съхранение в таблицата с параметри за безопасност на картуши.

Описание

Преглед DX 76

Image alternative
 1. Магазин за пирони MX 76
 2. Притискащ щифт
 3. Точки на закрепване при защита от трески
 4. Дръжка за презареждане
 5. Кухина за картуши (вмъкване)
 6. Визьор за проверка на зареждането
 7. Регулиращо колело за енергийна настройка
 8. Показател за енергийно регулиране
 9. Капачка (поддържаща подложка)
 10. Корпус
 11. Подложка за захващане
 12. Спусък
 13. Заключващ лост на водача на буталото
 14. Водач на буталото
 15. Защита от трески
 16. Упор (крепежен елемент)
 17. Вентилационни отвори
 18. Болтоводач X-76-F-15
 19. Защита от трески за X-76-F-15
 20. Бутало
 21. Бутален ограничител

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява уред за монтаж на болтове за забиване на пирони, болтове и крепежни елементи в стомана.

Продуктът може да се използва само заедно с оборудването, подходящо за уреда за директен монтаж. Болтоводачите, буталата и крепежните елементи трябва да бъдат напаснати помежду си.
Продуктът може да се използва само с резервни части и принадлежности на Hilti , както и с картуши и и крепежни елементи на Hilti или други подходящи картуши и крепежни елементи.

Изисквания за картуши

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване при неочаквана експлозия! При картуши, които не отговарят на минималните изисквания за безопасност, можe да се образуват отлагания от неизгорял прах. Тези отлагания може да доведат до внезапна експлозия и сериозни наранявания на потребителя и хората наоколо.
 • Използвайте единствено и само картуши, които отговарят на минималните изисквания за безопасност на Вашете местни законови правила!
 • Спазвайте интервалите за поддръжка и редовно предавайте уреда за почистване в Hilti-Service !
Използвайте само изброените в тази таблица Hilti DX картуши или други подходящи картуши, които отговарят на минималните изисквания за безопасност:
 • В страните от ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия) важи, че картушите трябва да са CE-съвместими и че трябва да имат CE-маркировка за съответствие.
 • В Обединеното Кралство важи, че картушите трябва да са UKCA-съвместими и че трябва да имат UKCA-маркировка за съответствие.
 • В САЩ важи, че картушите трябва да отговарят на предписанията на ANSI A10.3-2020.
 • В неевропейските страни, членки на Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации, C.I.P. важи, че картушите трябва да имат одобрение от C.I.P.за използвания уред за директен монтаж DX.
 • За останалите страни важи, че картушите са преминали теста за откриване на остатъци съгласно EN 16264 и трябва да се приложи съответната декларация от производителя.
Картуши (примерно: X-ENP)
Image alternative
Спазвайте указанията за приложение в Ръководството за експлоатация на използвания монтажен елемент в Hilti Наръчник по скрепителна техника или в съответното местно Hilti 'Техническо ръководство по скрепителна техника'.
Обозначение на поръчката
цвят
сила (зареждане)
6.8/18M картуш
в черно
изключително силно
в червено
много силно
в синьо
силно
в зелено
слабо

Минимални разстояния и разстояния от ръба

При закрепването трябва да са спазени минимални разстояния. Те могат да се различават едно от друго в зависимост от продукта.
Спазвайте указанията за приложение в Ръководството за експлоатация на използвания монтажен елемент в Hilti Наръчник по скрепителна техника или в съответното местно Hilti 'Техническо ръководство по скрепителна техника'.

Информация относно областите на приложение

За повече информация относно областите на приложение, изискайте Hilti 'Наръчник по скрепителна техника' или съответното местно Hilti 'Техническо ръководство по скрепителна техника' от Вашия местен Hilti  магазин.

Технически данни

Свойства на продукта

Тегло (уред директен монтаж с магазинно устройство)
4,35 кг
Размери
450 мм × 101 мм × 352 мм
Капацитет на магазинно устройство
10 елемента
Препоръчителна максимална честота на забиване
600 Забивания/ч.
Макс. сила на натиск
≤ 240 Н
Ход на притискане
32 мм
Температура на околната среда (съхранение и приложение)
−15 ℃ … 50 ℃

Информация за шума и вибрациите

Изброените звукови стойности бяха определени при следните рамкови условия:
Рамкови условия за информация за шума
картуш
калибър 6.8/11 в синьо
енергийна настройка
4
приложение
Закрепване върху 8 мм стомана (400 MPa) с X-ENP 19 L15MX
Информация за шумовите емисии съгласно EN 15895
Ниво на звукова мощност (LWA)
114 ±2 дБ(А)
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
110 ±2 дБ(А)
Емисионно върхово ниво на звуково налягане (LpC)
139 ±2 дБ(А)
Информация за вибрациите съгласно EN 2006/42/EG
Еквивалентно на енергията ускорение, (ahw, RMS(3))
2,5 м/с²

Подготовка за работа

Монтаж на уред за директен монтаж

Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при неволно задействане! Зареденият уред за директен монтаж може да бъде приведен в готовност. Неволно задействано забиване може да изложи на опасност Вас и други хора.
 • Винаги разреждайте уреда за директен монтаж (картуши и крепежни елементи), ако прекъснете работата с уреда.
 • Преди всички дейности по поддръжка, почистване и оборудване се уверете, че в уреда за директен монтаж няма картуши и крепежни елементи.
 1. Монтирайте буталния ограничител върху болтоводача (1) .
 2. Поставете буталото във водача на буталото (2) .
 3. Поставете водача на буталото (плъзгач горе в легнало положение) в корпуса.
 4. Натиснете водача на буталото в корпуса и освободете водача на буталото със заключващия лост на водача на буталото (4) .
 5. Поставете болтоводача върху водача на буталото.
 6. Завъртете болтоводача по посока на часовниковата стрелка, докато се застопори (5) .
  • Болтоводачът е заключен.

Експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при неволно задействане! Зареденият уред за директен монтаж може да бъде приведен в готовност. Неволно задействано забиване може да изложи на опасност Вас и други хора.
 • Винаги разреждайте уреда за директен монтаж (картуши и крепежни елементи), ако прекъснете работата с уреда.
 • Преди всички дейности по поддръжка, почистване и оборудване се уверете, че в уреда за директен монтаж няма картуши и крепежни елементи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради горещи повърхности! По време на работа уредът за директен монтаж може да загрее.
 • Носете защитни ръкавици.
Ако съпротивлението при поставяне на лентата за картуши е необичайно високо, проверете дали лентата за картуши е съвместима с уреда за директен монтаж.
Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
Указания за безопасна употреба
Примерна илюстрация
Описание
Image alternative Не натискайте болтоводача или свободно разположеното бутало към части на тялото!
Чрез натискане на болтоводача или свободно разположеното бутало към част на тялото (напр. ръка) уредът за директен монтаж може да е готов за употреба. По този начин е налице риск от нараняване.
Image alternative Не дърпайте назад с ръка магазинното устройство или други болтоводачи!
Уредът за директен монтаж може да е готов за употреба чрез дърпане назад с ръка на магазинното устройство. По този начин е налице риск от нараняване.

Зареждане на уред за директен монтаж (уред за единично забиване)

Зареждане на уред за директен монтаж (магазинно устройство)

Задаване на енергийна настройка

Изберете енергийната настройка съгласно приложението. Винаги започвайте с минималната енергийна настройка, ако няма налични емпирични стойности. Постепенно увеличавайте енергията, докато крепежният елемент бъде поставен правилно.
За повече информация изискайте Hilti 'Наръчник по скрепителна техника' или съответното местно Hilti 'Техническо ръководство по скрепителна техника' от Вашия местен Hilti  магазин.
Image alternative
 1. За да увеличите мощността, завъртете «регулиращото колело за акумулиране на енергия» + .
  Нива на енергия:
  • 1 = най-ниска енергия
  • 4 = най-висока енергия
 2. За да намалите мощността, завъртете «регулиращото колело за акумулиране на енергия .
 3. Проверете дали закрепването е извършено правилно съгласно Ръководството за експлоатация на крепежния елемент.

Монтаж на крепежни елементи

Монтаж на крепежни елементи за приложение при стоманобетонни греди X-HVB

За да монтирате съединители за срязване за стоманобетонни конструкции, е необходим болтоводачът X-76-F-HVB.
Image alternative
 1. Поставете лоста за болтоводача X-76-F-HVB в положение 1.
 2. Монтирайте един крепежен елемент.
 3. Поставете съединител за срязване върху болтоводача (1) .
 4. Позиционирайте уреда за директен монтаж.
 5. Дръжте уреда за директен монтаж отвесно спрямо материала на основата и натиснете докрай уреда за директен монтаж (1) .
 6. Натиснете освобождаващото устройство, за да забиете крепежния елемент (3) .
 7. Презаредете уреда за директен монтаж с дръжката за презареждане (4) .
  • Повторете стъпките, за да монтирате още един анкер.
  Ако искате да монтирате втори крепежен елемент на същия анкер, настройте лоста за болтоводача X-76-F-HVB в положение 2 и повторете стъпките.

Разреждане на уред за директен монтаж

Image alternative
 1. Презаредете уреда за директен монтаж, докато лентата за картуши се покаже при изходния отвор.
 2. Издърпайте лентата за картуши от уреда за директен монтаж.
 3. Дръжте лентата за пирони (1) и натиснете ограничителя в посока назад (2) .
 4. Извадете лентата за пирони от магазинното устройство (3) .

Поведение при неизправности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия! При неправилно боравене със заряди същите може да бъдат запалени.
 • Не се опитвайте със сила да отстраните заряди от уреда за директен монтаж или лентата със заряди.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради горещи повърхности! По време на работа уредът за директен монтаж може да загрее.
 • Носете защитни ръкавици.

Уредът е заседнал и не може да се разглоби

ОПАСНОСТ
Риск от нараняване при необезопасен уред за директен монтаж! Ако уредът за директен монтаж блокира при компресиране, уредът може да бъде зареден и необезопасен. Неволното задействане на забиването може да доведе до тежки наранявания.
 • По всяко време следете дали уредът за директен монтаж сочи към Вас или други хора.
 1. Натиснете уреда за директен монтаж за най-малко 10 секунди и отново задействайте уреда.
 2. Свалете уреда за директен монтаж от работната повърхност.
  • Внимавайте да не го насочвате срещу самите себе си или срещу други хора!
 3. Опитайте се да издърпате ръчно болтоводача в изходно положение.
  • Свалете ръката си от спусъка и не поставяйте ръцете си пред входното отверстие!
 4. Издърпайте лентата за картуши незабавно от уреда за директен монтаж.
  • Ако лентата за картуши не може да бъде отстранена:
   • Оставете уреда за директен монтаж да се охлажда на безопасно място под надзор.
   • По всяко време следете дали уредът за директен монтаж сочи към Вас или други хора.
   • Свържете се със сервиз на Hilti .
 5. Извършете сервизиране на уреда.

Картушите не се запалват при уред за директен монтаж над работна температура

По всяко време следете дали уредът за директен монтаж сочи към Вас или други хора!
 1. Натиснете уреда за директен монтаж за най-малко 10 секунди и отново задействайте уреда.
 2. Ако картушите все още не се запалват, изчакайте 10 секунди и вдигнете уреда от работната повърхност.
 3. Издърпайте лентата за картуши незабавно от уреда за директен монтаж.
  • Ако лентата за картуши не може да бъде отстранена:
   • Оставете уреда за директен монтаж да се охлажда на безопасно място под надзор.
   • Свържете се със сервиз на Hilti .
 4. Извършете сервизиране на уреда.
 5. Оставете картуша на сигурно място за съхранение.
 6. Изхвърлете незапалимите картуши според предписанията.
  • Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.
 7. Оставете уреда за директен монтаж да се охлади и продължете работата с нова лента за картуши.

Картушът не се запалва, ако уредът е с работна темепература

 1. Преустановете веднага работа.
 2. Разредете уреда за директен монтаж (картуши и крепежни елементи) и демонтирайте уреда за директен монтаж.
 3. Проверете избора на правилната комбинация от болтоводачи, бутала, крепежни елементи и картуши.
 4. Проверете буфера, буталото и болтоводачите за признаци на износване и при нужда подменете компонентите.
 5. Почистете и смажете уреда за директен монтаж.
  • Ако проблемът остане въпреки прилагането на посочените по-горе мерки, уредът не може да се използва продължително време.
  • Предайте уреда в сервиз на Hilti за проверка и при нужда за ремонт.
  В зависимост от уреда при редовна експлоатация той се замърсява и важни функционални компоненти се износват.
  Извършвайте редовно сервизиране на уреда. При интензивно използване проверявайте буталото и буфера на уреда за директен монтаж веднъж дневно, но най-късно след 2500 до 3000 забивания. Интервалът съответства на редовния цикъл на почистване на уреда за директен монтаж. Циклите на поддръжка и почистване се основават на типичното използване на уреда.

Обслужване и поддръжка

Грижи за уреда за директен монтаж

За почистване използвайте само доставените от Hilti почистващи принадлежности или еквивалентни материали. За почистване в никакъв случай не използвайте пръскачки, сгъстен въздух, почистване под високо налягане, разтворители или вода.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от повреда на уреда за директен монтаж! В уреда за директен монтаж може да заклинят чужди тела и при задействане да повредят уреда.
 • Не допускайте проникване на чужди тела във вътрешността на уреда за директен монтаж.
 • Почиствайте редовно външната страна на уреда с леко навлажнена кърпа за почистване.

Поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасни субстанции Замърсяванията по уредите DX съдържат субстанции, които могат да застрашат Вашето здраве.
 • По време на почистването не вдишвайте прах или замърсявания.
 • Не допускайте прах и замърсявания да попаднат в хранителни продукти.
 • Измивайте ръцете си след почистването на уреда за директен монтаж.
 • Почиствайте уреда за директен монтаж и използвайте Hilti спрей според спецификациите в Ръководството за експлоатация. По този начин ще избегнете смущения във функциите.
 1. Проверявайте редовно всички външни части на уреда за директен монтаж за наличие на повреди.
 2. Проверявайте редовно всички елементи за управление за изправно функциониране.
 3. Работете с уреда за директен монтаж само с подходящи картуши и с препоръчаната енергийна настройка.
  • Неизправни картуши или твърде високи енергийни настройки може да повредят преждевременно уреда за директен монтаж.

Сервизиране на уреда

Извършете сервизиране на уреда, ако възникнат следните ситуации:
 1. Възникват енергийни колебания (разпознаваеми по неравномерната дълбочина на проникване на крепежния елемент).
 2. Отказ от запалване на картуша (картушът няма да се запали).
 3. Лекотата на използване осезаемо намалява.
  • Необходимата сила на натиск се увеличава забележимо.
  • Съпротивлението на спусъка се увеличава.
  • «Регулиращото колело за акумулиране на енергия» може да се настройва много трудно.
  • Лентата за картуши може да бъде отстранена много трудно.

Демонтаж на уред за директен монтаж

Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при неволно задействане! Зареденият уред за директен монтаж може да бъде приведен в готовност. Неволно задействано забиване може да изложи на опасност Вас и други хора.
 • Винаги разреждайте уреда за директен монтаж (картуши и крепежни елементи), ако прекъснете работата с уреда.
 • Преди всички дейности по поддръжка, почистване и оборудване се уверете, че в уреда за директен монтаж няма картуши и крепежни елементи.
 1. Уверете се, че дръжката за презареждане е в основна позиция (1) .
  • Маркировките на дръжката за презареждане и на корпуса са подравнени.
 2. Развийте болтоводача (3) .
 3. Отстранете болтоводача с буталото от водача на буталото.
 4. Издърпайте буталото от болтоводача (4) .
 5. Натиснете водача на буталото в корпуса и освободете водача на буталото със заключващия лост (2) .
 6. Издърпайте водача на буталото от уреда за директен монтаж.

Проверка на бутало и ограничител

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване! Наличието на неизправен буфер, бутало или неизправна опорна плоча увеличава риска от неизправности.
 • Проверете буфера или буталото за признаци на износване и подменете същите при наличие на повреди.
 • Не извършвайте никакви манипулации по буталото.
 • Не се опитвайте сами да ремонтирате неизправно бутало, напр. чрез заточване на върха.
 1. Буталото следва да бъде подменено в следните случаи:
  • Буталото е счупено.
  • Буталото е силно изхабено (напр. излизане на периферната пръстеновидна кота на челото на буталото.
  • Буталните пръстени са изскочили или липсват.
  • Буталото е огънато (проверка чрез търкаляне върху гладка повърхност).
 2. Ограничителят следва да бъде подменен в следните случаи:
  • Металният пръстен на ограничителя е счупен или се освобождава.
  • Ограничителят не се задържа повече върху болтоводача.
  • Под металния пръстен се разпознава силно неравномерно износване на гумата.

Критерии за подмяна на износени части

Критерии за износване на бутало и бутален ограничител
Състояние
Примерна илюстрация
Забележка
Ново състояние
Image alternative
Износен
Винаги сменяйте буталото заедно с буталния ограничител.
Image alternative На челото на буталото се вижда счупен материал.
Image alternative Буталото е проникнало 3 или повече мм в буталния ограничител.
Критерии за износване на входно отверстие
Състояние
Примерна илюстрация
Забележка
Ново състояние
Image alternative
Износен
Подмяна в сервиз на Hilti
Image alternative Материалът е разкъсан.

Почистване и смазване на уред за директен монтаж

Използвайте само Hilti спрей. Използването на други смазочни материали може да причини неизправности или да повреди уреда за директен монтаж.
Нанесете Hilti спрей само като тънък филм. Не трябва да се образуват капки. Напр. след нанасяне с Hilti спрей потъркайте леко намаслената повърхност с предоставената кърпа.
Внимавайте да не попадне масло в гнездото за картуши!
Image alternative
 1. Разредете уреда за директен монтаж (картуши и крепежни елементи) и демонтирайте уреда за директен монтаж.
 2. С доставените четки почистете буталото и водача на буталото (отвън (1) и отвътре (2) ).
 3. Почистете гнездото за картуши (3) и намиращите се до него отвори за регулиращия щифт (3) с малката кръгла четка.
 4. Почистете гнездото за водача на буталото в уреда за директен монтаж (4) .
 5. Смажете водача на буталото (отвън) и леко избършете водача на буталото с кърпа (5) .
  • Внимавайте да не попадне масло в гнездото за картуши!
 6. Смажете плъзгащите шини на дръжката за презареждане (6) .

Финална проверка на уреда за директен монтаж

 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка проверете дали са поставени всички защитни устройства и дали функционират изправно.

Помощ при наличие на смущения

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди да започнете да отстранявате неизправности, се уверете, че в уреда за директен монтаж няма картуши. Ако картушите не могат да бъдат отстранени, свържете се със сервиз на Hilti
При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Картушът не се транспортира
Лентата за картуши е повредена
Уредът за директен монтаж е повреден
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Лентата за картуши не може да се отстрани
Твърде висока честота на забиване
 • Оставете уреда за директен монтаж да се охлади и се опитайте да отстраните внимателно лентата за картуши. Ако втулката на картуша все още е заседнала, свържете се със сервиз на Hilti . Не се опитвайте да извадите картушите от магазинната лента, като прилагате сила.
Картушът не се запалва
Уредът за директен монтаж не е натиснат докрай
 • Натиснете отново уреда за директен монтаж и освободете следващо забиване.
Лентата за картуши е празна
 • Разредете лентата за картуши и заредете нова лента.
Магазинното устройство или болтоводачът не е достатъчно добре завинтен.
 • Завинтете допълнително магазинното устрройство.
Отделният картуш е некачествен
 • Презаредете и преработете останалия картуш.
Уредът за директен монтаж е неизправен или картушът не е качествен
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Уредът за директен монтаж не е презареден
 • Презаредете еднократно дръжката за презареждане.
Image alternative
Твърде малко изскачане на пирона
Акумулирането на енергия е твърде високо
Поставено е грешно бутало
 • Използвайте правилното оборудване със съвместими бутало/крепежен елемент.
Буталото е износено
 • Подменете буталото и буталния ограничител.
Image alternative
Твърде малка дълбочина на проникване
Ламарина на разстояние от профила.
 • Избягвайте празни места между ламарината и профила.
Твърде малко акумулиране на енергия
 • Повишете акумулирането на енергия или използвайте картуши с по-голяма енергия.
Image alternative
Ламарината е деформирана
Липсва трегер като основа
 • Маркирайте трегера на правилното място преди започнете работа.
Image alternative
Твърде голямо изскачане на пирона
Поставяне на фундаментна стена
 • Поставете втора точка на забиване.
Променена дебелина на основата
Твърде малко енергия
 • Регулирайте енергията според препоръката за картуши или поставете картуш с по-голяма енергия.
Уредът за директен монтаж е силно замърсен
Буталото е износено
 • Подменете буталото и буталния ограничител.
Уредът за директен монтаж е повреден
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Поставено е грешно бутало
 • Използвайте правилното оборудване със съвместими бутало/крепежен елемент.
Изскачането на пирони силно варира
Уредът за директен монтаж е бил натиснат внезапно
 • Избягвайте внезапното натискане на уреда за директен монтаж.
Неравномерно, отчасти непълно презареждане
 • Презаредете напълно.
Неравномерно акумулиране на енергия
 • Извършете сервизиране на уреда.
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Разцепване при забиването на крепежните елементи
Челото на буталото е износено или отчасти нащърбено.
 • Подменете буталото и буталния ограничител.
Поставяне на фундаментна стена
 • Поставете втора точка на забиване.
Повишена дебелина на основата
 • Проверете препоръката за елементи. Ако комбинацията е правилна, увеличете енергията според препоръката за картуши или поставете картуш с по-голяма енергия.
Уредът за директен монтаж не се разглобява
Буталото е заседнало в спирачката на буталото
Уредът за директен монтаж е силно замърсен
 • Извършете сервизиране на уреда.
Лентата за картуши заяжда, уредът за директен монтаж е прегрял
 • Вижте грешката "Лентата за картуши не може да се отстрани". Поддържайте максималната честота на забиване.
Задействането е невъзможно
Уредът за директен монтаж не е презареден правилно, дръжката за презареждане не е в изходна позиция
 • Презаредете докрай уреда за директен монтаж и поставете дръжката за презареждане в изходна позиция.
Освободете преди да натиснете докрай
 • Натиснете докрай уреда за директен монтаж и едва след това го освободете.
Неизправности при транспортиране на крепежните елементи
Уредът за директен монтаж е повреден
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Магазинното устройство или болтоводачът не е достатъчно добре завинтен.
 • Завинтете допълнително магазинното устрройство.
Няма монтиран крепежен елемент
Уредът за директен монтаж не е презареден правилно, дръжката за презареждане не е в изходна позиция
 • Презаредете докрай уреда за директен монтаж и поставете дръжката за презареждане в изходна позиция.
Не е поставен крепежен елемент
 • Поставете крепежен елемент в уреда за директен монтаж.
Транспортирането на пирони в магазинното устройство е неизправно
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Буталото не е поставено
 • Поставете буталото в уреда за директен монтаж.
Буталото е счупено
 • Подменете буталото и спирачката на буталото.
Буталото не се нулира
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Болтоводачът е замърсен
 • Извършете сервизиране на уреда.
Крепежни елементи са заклещени в болтоводача
 • Отстранете заклещените крепежни елементи. Отстранете всякакви пластмасови остатъци от магазинното устройство. Избягвайте разцепване и засечки.
Болтоводачът не може да се завие докрай.
Болтоводачът е замърсен
 • Извършете сервизиране на уреда.
Буталният ограничител е поставен погрешно обратно.
 • Развийте болтоводача. Поставете буталния ограничител правилно и завийте болтоводача отново.
Буталото не може да се монтира.
Уредът за директен монтаж, най-вече водачът на буталото е замърсен
 • Извършете сервизиране на уреда.
Щифтовете са видими във водача на буталото
 • Издърпайте лоста за презареждане назад, докато щифтовете се застопорят.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti приема обратно Вашите стари уреди за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или търговския Ви консултант.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Потвърждение на C.I.P. тест

За страните-членки на Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации (C.I.P.), които са извън юрисдикцията на ЕС и на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), важи следното: Уредът Hilti DX 76 е конструкционно одобрен и типово проверен. Въз основа на това върху уреда е поставен знак за разрешение за експлоатация на PTB с квадратна форма и е вписан номер на разрешението S 813. По този начин Hilti гарантира съответствието с разрешения конструктивен тип.

Повече информация