език

WSC 85

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Променлив ток
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Диаметър
Image alternative Безжичен пренос на данни
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Тип:
  WSC 85
  Поколение:
  01
  Сериен №:

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасност за всички циркуляри

Технология на циркуляра
 • Image alternative ОПАСНОСТ: Внимавайте ръцете Ви да не попаднат в обсега на рязане или да допрат режещия диск. Със свободната си ръка дръжте уреда за допълнителната ръкохватка или за корпуса на мотора. Когато циркулярът се държи с двеje ръце, те не могат да бъдат наранени от режещия диск.
 • Не поставяйте ръцете си под детайла. Предпазният щит не може да Ви предпази от режещия диск в областта под детайла.
 • Съобразете дълбочината на среза с дебелината на детайла. В областта под детайла трябва да се вижда по-малко от половината от височината на зъбеца.
 • Никога не закрепвайте обработвания детайл в ръката или над крака. Обезопасете детайла върху стабилна подложка. За минимизиране на риска от допир с тялото, заклещване на режещия диск или загуба на контрол е важно детайлът да бъде добре закрепен.
 • Дръжте електроинструмента само за изолираните части на ръкохватката, когато извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрити тоководещи проводници или на собствения мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници поставя под напрежение също и и металните части на електроинструмента и може да доведе до токов удар.
 • При надлъжни срезове винаги използвайте ограничител или прав водач по ръба. Това подобрява точността на рязане и намалява възможността за заклещване на режещия диск.
 • Винаги използвайте режещи дискове с правилно подбран размер и подходящ отвор за закрепване (напр. звездообразен или кръгъл). Режещи дискове, които не съответствуват на монтажните части на циркуляра, се въртят неравномерно и водят до загуба на контрол.
 • Никога не използвайте повредени или неподходящи подложни шайби или винтове за режещи дискове. Подложните шайби и винтовете за режещи дискове са конструирани специално за Вашия циркуляр с цел постигане на оптимална производителност и безопасност.
Откат - причини и съответни указания за безопасност
 • Откатът е внезапната реакция вследствие на закачен, заклещен или неправилно подравнен режещ диск, която води до това, че неконтролируемият циркуляр се повдига и се отмества навън от детайла в посока на работещия с уреда;
 • ако режещият диск се закачи или заклещи в затварящия се процеп на среза, той блокира, и силата на мотора изхвърля обратно циркуляра по посока на работещия с уреда;
 • ако режещият диск се извърти или е подравнен неправилно, зъбците на задния ръб на режещия диск могат да се закачат в повърхността на детайла, поради което режещият диск излиза от процепа на среза и циркулярът отскача обратно по посока на работещия с уреда.
Откатът е следствие от неправилно или погрешно използване на циркуляра. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.
 • Дръжте режещия диск здраво с двете ръце и поставете горната част на ръцете си в позиция, в която можете да поемете силите на откат. Стойте винаги отстрани на режещия диск, никога не поставяйте режещия диск на една линия с тялото си. При откат циркулярът може да отскочи назад, но работещият с уреда може да контролира силите на откат, ако за тези цел са предприети подходящи предпазни мерки.
 • В случай, че режещият диск са заклини или работата е прекъсната, изключете циркуляра и го оставете в детайла, докато режещият диск спре да се върти. Никога не се опитвайте да извадите циркуляра от детайла или да го издърпате назад, докато режещият диск се върти, в противен случай може да последва откат. Определете и отстранете причината за заклинване на режещия диск.
 • Когато отново искате да стартирате циркуляр, който се намира в детайла, центрирайте режещия диск в процепа на среза и проверете дали зъбците на циркуляра не са се заклещили в детайла. Ако режещият диск е заклещен, той може да изскочи от детайла или да предизвика откат при повторно стартиране на циркуляра.
 • За да намалите риска от възникване на откат от заклещен режещ диск, укрепвайте и подпирайте големи плочи. Големите плочи могат да се огънат под собствената си тежест. Плочите трябва да се укрепят от двете страни както в близост до процепа на среза, така и в краищата.
 • Не използвайте износени или повредени режещи дискове. Режещи дискове с износени или неправилно подравнени зъбци предизвикват - поради прекалено тесен процеп на среза - повишено триене, заклещване на режещия диск и откат.
 • Преди рязането затегнете настройките за дълбочина на среза и ъгъл на среза. Ако при рязането настройките се променят, режещият диск може да заклини и да възникне откат.
 • Бъдете особено внимателни при рязане в съществуващи стени или други невидими области. Потапящият режещ диск може да блокира при рязане в скрити обекти и да предизвика откат.
Функция на долния предпазен щит
 • Преди всяка употреба проверявайте дали долният предпазен щит се затваря изправно. Не използвайте циркуляра, ако долният предпазен щит не се движи свободно и не се затваря веднага. Никога не закачвайте или завързвайте долния предпазен щит в отворено положение. Ако циркулярът падне по невнимание на земята, долният предпазен щит може да се изкриви. Отворете предпазния щит с лоста за освобождаване и се уверете, че се движи свободно и при всички ъгли и дълбочини на среза не допира нито режещия диск, нито други части.
 • Проверете функционирането на пружината за долния предпазен щит. Ако долният предпазен щит и пружината не функционират изправно, преди употреба дайте циркуляра за поддръжка. Повредени части, лепливи отлагания или наслоявания на стружки забавят действието на долния предпазен щит.
 • Отваряйте долния предпазен щит на ръка само при специални срезове, като “рязане чрез потапяне и рязане под ъгъл“. Отворете долния предпазен щит с лоста за освобождаване и го отпуснете, щом режещият диск навлезе в детайла. При всички други режещи дейности долният предпазен щит следва да работи автоматично.
 • Не поставяйте циркуляра на тезгяха или на земята, ако долният предпазен щит не покрива режещия диск. Непокритият, продължаващ да се върти режещ диск, отмества циркуляра в посока, противоположна на посоката на рязане, и реже всичко, което му застане на пътя. Отчитайте времето на въртене на циркуляра по инерция до окончателно спиране.
Функция на предпазния щит
 • Преди всяка употреба проверявайте дали предпазният щит се затваря изправно. Не използвайте циркуляра, ако предпазният щит не се движи свободно и не се затваря веднага. Никога не закачвайте или завързвайте предпазния щит; по този начин режещият диск ще остане необезопасен. Ако циркулярът падне по невнимание на земята, предпазният щит може да се изкриви. Уверете се, че предпазният щит се движи свободно и при всички ъгли и дълбочини на среза не допира нито режещия диск, нито други части.
 • Проверете състоянието и функционирането на пружината за предпазния щит. Ако долният предпазен щит и пружината не функционират изправно, преди употреба дайте циркуляра и пружината за поддръжка. Повредени части, лепливи отлагания или наслоявания на стружки забавят действието на долния предпазен щит.
 • При „рязане чрез потапяне", което не са изпълнява под прав ъгъл, обезопасете основната плоча на циркуляра срещу странично изместване. Страничнотото изместване може да доведе до заклинване на режещия диск и вследствие на това до откат.
 • Не поставяйте циркуляра на тезгяха или на земята, ако долният предпазен щит не покрива режещия диск. Непокрит, продължаващ да се върти режещ диск, отмества циркуляра в посока, противоположна на посоката на рязане, и реже всичко, което му застане на пътя. Отчитайте времето на въртене на циркуляра по инерция до окончателно спиране.
Функция на нож срещу заклинване
 • Използвайте подходящ режещ диск за съответния нож срещу заклинване. За да действа ефективно ножът срещу заклинване, опорният диск на режещия диск трябва да бъде по-тънък от ножа, а ширината на зъбците - по-голяма от дебелината на ножа.
 • Юстирайте ножа срещу заклинване, както е описано в настоящото Ръководство за експлоатация. Погрешна дебелина, позиция и неправилно подравняване могат да бъдат причина за това, ножът срещу заклинване да не може ефективно да предотврати откат.
 • Винаги използвайте ножа срещу заклинване, освен при рязане чрез потапяне. След приключване на рязането чрез потапяне отново монтирайте ножа срещу заклинване. Ножът срещу закринване пречи при рязане чрез потапяне и може да предизвика откат.
 • За да може да действа ефективно, ножът трябва да се намира в процепа на среза. При късо рязане ножът срещу заклинване не е активен при предотвратяване на откат.
 • Не работете с циркуляра, ако ножът срещу заклинване е изкривен. Дори и незначително възпрепятстване може да забави затварянето на предпазния щит.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Изхвърляне на стружки
 2. Включвател/изключвател
 3. Скала за рязане под ъгъл
 4. Затягащ винт за настройка на ъгъла
 5. Затягащ винт за паралелна опора
 6. Индикатор на пукнатини
 7. Скала за дълбочина на среза
 8. Подвижен предпазен щит
 9. Паралелна опора
 10. Затегателен клин
 11. Винтове за закрепване на ножа срещу заклинване
 12. Блокировка срещу включване
 13. Всмукателен адаптер
 14. Затягащ винт за паралелна опора
 15. Застопоряване дълбочината на среза
 16. Основна плоча
 17. Бутон за застопоряване на шпиндела
 18. Вентилационни отвори
 19. Ключ за вътрешен шестостен
 20. Допълнителна ръкохватка
 21. Регулиращ лост за дълбочина на среза

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява ръчен циркуляр. Той е предназначен за режещи дейности в дърво или дървообразни материали, пластмаси, гипсокартон, гипсофазерни плочи и многослойни материали, до дълбочина на среза 85 мм (3,35 инча).

Ръчният циркуляр е оборудван с демонтируем присъединителен щуцер за опционална прахосмукачка/обезпрашител, която е предвидена за стандартни смукателни маркучи. За да свържете маркуча за прахосмукачка с циркуляра, може да имате нужда от подходящ адаптер.

Възможни грешки при употреба

Не трябва да се използват режещи дискове, които не отговарят на данните на Техническата спецификация, отрезни и шлифовъчни дискове, както и режещи дискове от високолегирана бързорезна стомана (HSS-стомана). Не трябва да се режат метали.

Обем на доставката

Циркуляр, Ръководство за експлоатация.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Център на Hilti или на: www.hilti.group

Технически данни

Технически данни

На специфичната за Вашата страна типова табелка ще намерите номинално напрежение, номинален ток, честота и номинална консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

WSC 85
Отдавана мощност
1 260 Вт
Обороти на празен ход
4 500 об/мин
Обороти под товар
3 100 об/мин
Скорост на рязане на празен ход
54 м/с
Скорост на рязане под товар
37,3 м/с
Дълбочина на среза при 0°
0 мм … 85 мм
Дълбочина на среза при 45°
0 мм … 60 мм
Дълбочина на среза при 60°
0 мм … 43 мм
Диаметър на режещ диск
207 мм … 230 мм
Отверстие за фиксиране на режещ диск
30 мм
Дебелина на ножа срещу заклинване (стандартно)
2 мм
Тегло в съответствие с EPTA‑Procedure 01
7,8 кг
Клас на защита
II

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума

WSC 85
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
94 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Ниво на звукова мощност (LWA)
105 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Информация за вибрациите

WSC 85
Триаксиална вибрационна стойност при рязане на дърво (ah)
≈ 2,3 м/с²
Отклонение (K)
0,5 м/с²

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Поставяне на режещ диск

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от повреда! Неподходящите или неправилно поставени режещи дискове могат да повредят циркуляра.
 • Използвайте само режещи дискове, които са подходящи за този циркуляр. Съблюдавайте стрелката за посока на въртене върху режещия диск.
 • Използвайте само режещи дискове, чиито допустими обороти са най-малкото равни на посочените върху продукта максимални обороти.
Image alternative
 1. Поставете уреда върху ребрата на стенда.
 2. За да блокирате шпиндела на диска, с една ръка дръжте натиснат бутона за блокиране на шпиндела.
 3. Поставете затегателния фланец върху шпиндела.
 4. Затегнете здраво болта.
 5. Проверете затегателния фланец за правилното му положение.
  Дебелината на ножа срещу заклинване трябва да е по-малка от ширината на среза на режещия диск и поне толкова, колкото е дебелината на опорния диск. Разстоянието A трябва да бъде по-малко от 5 мм (0,2 инча).

Настройка на дълбочина на среза

За чист ръб на среза дълбочината на среза трябва да съответства на дебелината на материала плюс 2 мм.
Image alternative
 1. Освободете блокировката.
 2. Настройте дълбочината на среза с лоста за дълбочината на среза.
  • Дълбочината на среза се индикира върху скалата за дълбочина на среза.
 3. Фиксирайте блокировката.

Настройка на рязане под ъгъл

Image alternative
 1. Освободете затегателния болт за настройка на ъгъла на среза.
 2. Наклонете основната плоча до желания ъгъл на среза.
  • Ъгълът на среза се индикира върху скалата за ъгъл на среза.
 3. Затегнете отново затегателния болт.

Настройка на ширина на среза

Image alternative
 1. Освободете затегателния болт.
 2. Натиснете водача на паралелната опора под затегателния болт.
 3. Настройте желаната ширина на рязане.
 4. Затегнете здраво затегателния болт.

Работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, изключете незабавно уреда и кабела от мрежата. Не допирайте неизправното място!
 • Проверявайте редовно всички съединителни проводници. Подменете дефектните удължителни кабели. Предайте повредените мрежови кабели на оторизиран специалист за подмяна.
Принципно се препоръчва употребата на дефектнотокова защита (RCD) с максимален ток на изключване 30 mA.

Включване на уреда

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от повреда при рязане на пластмаси! Прегряването на режещия диск може да причини деформация или топене на пластмасата.
 • Продължавайте да правите кратки прекъсвания по време на работа, за да може режещият диск да се охлади.
 1. Натиснете блокировката срещу включване.
 2. Натиснете включвателя/изключвателя.

Рязане по контур

 1. Закрепете детайла срещу изместване.
 2. Внимавайте за това режещият диск да се движи свободно под детайла.
 3. Поставете уреда с предния ръб на основната плоча върху детайла за рязане.
 4. Включете циркуляра.
 5. Придвижвайте циркуляра в подходящ работен ритъм през детайла по линията на контура.

Рязане с функция Потапяне

Рязането чрез потапяне позволява рязане на детайла чрез спускане на режещия диск на произволно място. Функцията Рязане чрез потапяне може да бъде използвана при всички настройки на рязане под ъгъл.
За да се намали опасността от възникване на откат, поставете ограничител зад основната плоча върху детайла.
Image alternative
 1. Настройте дълбочината на среза на 0.
 2. Поставете циркуляра с лек наклон върху детайла.
 3. Поставете задната маркировка върху основната плоча, а контура - на същата височина.
 4. Освободете блокировката на дълбочината на среза.
 5. Притиснете уреда с една ръка срещу детайла и срещу ограничителя.
 6. Включете циркуляра.
  • Режещият диск се снижава.
 7. Затегнете отново здраво блокировката на дълбочината на среза, веднага след като е постигната желаната дълбочина на среза.
 8. Направете среза.

Изключване на уреда

 1. Освободете включвателя/изключвателя.
 2. Изчакайте, докато режещият диск спре да се върти.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Разглобяване на режещ диск

Image alternative
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Сменяемият инструмент може да бъде горещ и/или да има остри ръбове.
 • Носете защитни ръкавици при подмяната на сменяемия инструмент.
 • Никога не поставяйте горещ сменяем инструмент върху горими основи.
 1. Поставете уреда върху ребрата на стенда.
 2. За да блокирате шпиндела на диска, с една ръка дръжте натиснат бутона за блокиране на шпиндела.
 3. Разхлабете фланцовия болт под капака на мотора с ключ за болтове с вътрешен шестостен.
 4. С регулиращия лост настройте дълбочината на среза на 0.
 5. Завъртете ключа за болтове с вътрешен шестостен в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 6. Свалете затегателния фланец.
 7. Отворете подвижния предпазен щит и го задръжте здраво.
 8. Отстранете режещия диск.

Почистване на защитното устройство

 1. Разглобете режещия диск.
 2. Почистете защитните устройства внимателно със суха четка.
 3. С подходящ инструмент отстранете наслоявания и стружки от вътрешността на защитните устройства.
 4. Поставете отново режещия диск.

Контрол на подвижен предпазен щит

 • Отворете докрай подвижния предпазен щит чрез задействане на лоста за управление.
  • След освобождаване на лоста за управление подвижният предпазен щит трябва да се затвори бързо и докрай.

Транспорт и съхранение

Транспорт
 • Не транспортирайте този продукт с поставен инструмент.
 • При транспортиране внимавайте за надеждното закрепване.
 • След всяко транспортиране проверявайте всички видим части за повреди и се уверете в изправното функциониране на елементите за управление.
Съхранение
 • Съхранявайте този продукт винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте този продукт на сухо място, далеч от достъп на деца и неоторизирани лица.
 • Проверявайте след продължително съхранение всички видим части за повреди и за изправно функциониране на елементите за управление.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Таблица-справочник за повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не работи на пълна мощност.
Удължителният кабел е твърде дълъг и / или с твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с допустима дължина и / или достатъчно голямо напречно сечение.
Електрозахранването е с твърде ниско напрежение.
 • Проверете данните за мощността върху Вашата типова табилка.
Уредът не функционира.
Електрозахранването е с твърде ниско напрежение.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Мрежовият кабел или щепселът са неизправни.
 • Обърнете се към електроспециалист за проверка на уреда.
Включвателят/изключвателят е неизправен.
 • Обърнете се към електроспециалист за проверка на уреда.
Графитите са износени.
 • Предайте уреда за проверка от електроспециалист и при нужда подменете графитите.
Няма или има намалена всмукателна мощност
Каналът за стружки е запушен.
 • Почистете канала за стружки.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r933.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative