език

WFE 450‑E

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Да се използват антифони
Image alternative Да се използват защитни ръкавици
Image alternative Да се използва лека маска за дихателна защита
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Диаметър
Image alternative Обороти в минута

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ексцентрик шлайф
  WFE 450‑E
  Поколение:
  01
  Сериен номер:

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Указания за безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни вещества или пари.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на токов удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с лентов шлайф и барабанен шлайф

 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, тъй като повърхността за шлайфане може да попадне на собствен съединителния проводник. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Използвайте уреда само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масло и смазки.
 • При работа винаги дръжте мрежовия и удължителния кабел далече отзад зад уреда. По този начин се намалява опасността от спъване в кабела и падане по време на работа.
 • Използвайте прахосмукател, респиратор за дихателна защита и защитни очила. При шлайфането възникващите прахови частици може да увредят белите дробове и очите.
 • Правете работни паузи и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти. По възможност използвайте прахоуловител. За да постигнете по-висока степен на прахоулавяне, използвайте подходящ мобилен прахоуловител. При нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния вид прах. Осигурете добро проветряване на работното място. Спазвайте валидните във Вашата страна разпоредби за материалите за обработване.
 • Уредът не е предназначен за физически нестабилни хора без да им е проведен инструктаж. Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
 • Децата трябва да бъдат инструктирани, че не бива да играят с уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Проверявайте редовно съединителния проводник за уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна. Ако е повреден съединителният проводник за електроинструмента, той трябва да бъде подменен със специално пригоден и разрешен съединителен проводник, който може да намерите в центровете за обслужване на клиенти. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени. Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не можете да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени съединителни проводници и удължителни кабели пораждат опасност от възникване на електрически удар.
 • При прекъсване на електрозахранването изключете електроинструмента и извадете мрежовия щепсел, за да предотвратите неволно пускане в експлоатация при възстановяване на напрежението.
 • При честа обработка на проводящи материали предавайте замърсените уреди през регулярни интервали в сервиз на Hilti за проверка. Полепналият прах по повърхността на уреда, най-вече от проводящи материали, или влагата могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Обезопасете детайла. Закрепеният със затегателни механизми или менгеме детайл е по-здраво фиксиран отколкото ако е закрепен само с ръка.
 • При смяна на инструменти използвайте защитни ръкавици, защото при експлоатация инструментите се нагряват.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Водеща ръкохватка
 2. Регулиращо колело за предварителен избор на обороти
 3. Включвател/изключвател
 4. Ръкохватка
 5. Торба за прах
 6. Кутия за прах
 7. Разположение на типовата табелка
 8. Качествен захват
 9. Шлифовъчна подложка
 10. Щлифовъчен диск с велкро
 11. Фрикционен пръстен
 12. Допълнителна ръкохватка

Употреба по предназначение

Продуктът представлява ръчноводим електрически ексцентрик шлайф. Той е предназначен за сухо шлифоване на дърво, дървен материал, композитни материали, лакове, бои, пластмаси, гипс и шпакловъчна маса с помощта на сменяеми шлайфащи абразиви.

Възможни грешки при употреба

 • Този продукт не е подходящ за обработка на животозастрашаващи материали.
 • Този продукт не е подходящ за работа във влажна среда.
 • Продуктът не трябва да бъде изпалзван за мокро шлифоване.

Обем на доставката

Ексцентрик шлайф с кутия за прах, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group.

Технически данни

На специфичната за Вашата страна типова табелка ще намерите номинално напрежение, номинален ток, честота и/или номинална консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

WFE 450‑E
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
2,2 кг
Обороти на празен ход
5 000 об/мин …10 000 об/мин
Вибрационна честота
10 000 об/мин …20 000 об/мин
Диаметър на шлифовъчната подложка
150 мм
Ход на ексцентрика
4 мм
Външен диаметър на смукателния щуцер
30 мм

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии

WFE 450‑E
Ниво на звукова мощност (L WA)
93 дБ(А)
Отклонение (KWA)
3 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (L pA)
82 дБ(А)
Отклонение (KpA)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите

WFE 450‑E
Шлифоване на повърхности (a h)
3,9 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Експлоатация

Поставяне на шлайфащ абразив

Уредът, шлайфащият абразив и шлифовъчната подложка образуват една система. Уверете се, че за приложението сте използвали подходящата комбинация и настройка на уреда.
Чрез избора на шлайфащия абразив (гранулиране), на оборотите и на контактния натиск се определя мощността при отнемане и моделът за шлифоване.
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Поставете шлайфащия абразив така, че всмукателните отвори на шлайфащия абразив да съвпадат с тези на шлифовъчната подложка.

Настройка на броя на ходовете

Image alternative
 • Завъртете регулиращото колело за предварителния избор на оборотите и настройте желаните обороти.
  Промяната на оборотите е възможна и по време на експлоатация.

Използване на прахоуловител

По време на работа винаги използвайте прахоуловител. Прахоуловителят се състои от кутия за прах и торба за прах. По желание можете да използвате и прахосмукачка.
Image alternative
 1. Свържете кутията за прах към смукателния щуцер.
 2. Поставете торбата за прах.

Използване на прахосмукачка

Image alternative
 • Свържете прахосмукачката към смукателния щуцер.

Препоръчителни позиции на хващане

Изкопни работи

Image alternative
 1. Издърпайте допълнителната ръкохватка от начално положение в работно положение.
 2. Водете уреда с двете ръце за ръкохватката и за интегрираната допълнителна ръкохватка.
  Вместо интегрираната допълнителна ръкохватка може също така да използвате водещата ръкохватка.

Квалифицирана работа

Image alternative
 • Водете уреда с една ръка върху качествената ръкохватка.
  • Това позволява насочване с една ръка близо до повърхността.

Работа по вертикала

Image alternative
 • Водете уреда върху качествената ръкохватка.

Шлайфане

 1. Настройте желаните обороти.
 2. Поставете уреда с цялата повърхност на шлайфане върху детайла.
 3. Включете уреда.
 4. Придвижвайте уреда с умерен натиск над детайла.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Шлифовъчна подложка

 • Проверете шлифовъчната подложка за износване и замърсяване. Износената или замърсена шлифовъчна подложка водят до намалена адхезия на шлайфащия абразив върху шлифовъчната подложка. Почистете шлифовъчната подложка или я подменете. Повредените шлифовъчни подложки трябва да бъдат подменени незабавно.

Подмяна на шлифовъчната подложка

Image alternative
 1. Извадете щепсела от контакта.
 2. Поставете продукта върху опорната площ на водещата ръкохватка, така че зърнестата страна на шлайфащия абразив да бъде видима.
 3. Извадете шлайфащия абразив.
 4. Използвайте подходящ инструмент за разхлабване на трите закрепващи винта.
 5. Отстранете шлифовъчната подложка.
 6. Почистете и проверете спирачката на шлифовъчната подложка.
  • Ако е необходимо, подменете спирачката на шлифовъчната подложка.
 7. Поставете новата шлифовъчна подложка.
 8. Дръжте здраво шлифовъчната подложка и затегнете трите закрепващи винта.
 9. Проверете дали шлфовъчната подложка е монтирана правилно и дали не е скосена.
 10. Поставете отново шлайфащия абразив с помощта на помощното средство за позициониране.

Спирачка на шлифовъчната подложка

 • Ако оборотите при празен ход нарастват постоянно с течение на времето, това е индикация за износване на фиксационния пръстен на спирачката на шлифовъчната подложка. Подменете фиксационния пръстен.

Подмяна на фиксационния пръстен на спирачката на шлифовъчната подложка

Image alternative
 1. Извадете щепсела от контакта.
 2. Отстранете шлифовъчната подложка.
 3. Свалете стария фиксационен пръстен, закрепен за корпуса на уреда.
 4. Натиснете новия фиксационен пръстен във вдлъбнатините, така че четирите винта на корпуса да съвпадат. Обърнете внимание на застопоряването на захващащите куки.
 5. Монтирайте шлифовъчната подложка.

Транспорт и съхранение

 • Не транспортирайте електроуреда с поставен инструмент.
 • Съхранявйте електроуреда винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително транспортиране или съхранение преди употреба проверявайте електроуреда за повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Локализиране на повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не се включва.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Мрежовият кабел или щепселът са неизправни.
 • Да се проверят от електроспециалист и при нужда да се подменят.
Грешка в електрониката
 • Да се проверят от електроспециалист и при нужда да се подменят.
Уредът не работи на пълна мощност.
Удължителният кабел има твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с достатъчно голямо напречно сечение.
Грешни обороти.
 • Завъртете регулатора на оборотите и настройте оборотите между 1 (ниски) и 6 (високи).
Няма или има намалена всмукателна мощност.
Шлифовъчният лист е поставен неправилно.
 • Свалете шлифовъчния лист и го поставете така, че смукателните отвори да съвпадат.
Торбата за прах е пълна.
 • Изхвърлете старата торба за прах и поставете нова торба за прах.
Запушен смукателен щуцер.
 • Свалете кутията за прах и почистете смукателния канал.
Шлифовъчният лист не се придържа към шлифовъчната подложка.
Шлифовъчната подложка е замърсена.
 • Почистете шлифовъчната подложка.
Велкро покритието на шлифовъчната подложка е износено.
 • Подменете шлифовъчната подложка.
Електростатично разтоварване.
Прахосмукачка без антистатично оборудване.
 • За предотвратяване на електростатични ефекти използвайте антистатична прахосмукачка.
Прекъсване на заземяващия проводник.
 • Проверете заземяващия проводник.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r2085.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative