език

DG 150
DPC 20

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. В комбинация с даден символ се използват следните сигнални думи:
Image alternative ОПАСНОСТ! Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
Image alternative ВНИМАНИЕ! Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи

Използват се следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Диаметър
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Обороти в минута

Фигури

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настящото ръководство.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Информация за продукта

Hilti продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
Данни за продукта
Данни за продукта
Данни за продукта
Шлайфаща машина
DG 150
Поколение
01
Сериен №

Данни за продукта
Преобразувател
DPC 20
Поколение
01
Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Указания за безопасност

Общи указания за безопасност за електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да доведе до електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (с мрежов кабел) и до захранвани от акумулатор електроинструменти (без мрежов кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от електрически удар.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с дефектнотокова защита. Използването на ключ с дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като дихателна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Внимавайте да не включите неволно електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за регулиране или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да причини наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете по-добре да контролирате електроинструмента, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто ключ е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете акумулатора, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежностите или преди да приберете уреда. Тази предпазна мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти на места, които са извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части на ремонт. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове не заклинват и се водят по-леко.
 • Използвайте елестроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

Общи указания за безопасност при шлифоване, шлифоване с шкурка, работа с телени четки, полиране и отрезно шлифоване:

DG 150
 • Този електроинструмент може да се използва като шлайф машина. Съблюдавайте всички указания за безопасност, инструкции, фигури и данни, които получавате заедно с уреда. Несъблюдаването на следните инструкции може да доведе до възникване на електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
 • Този електроинструмент не е подходящ за шлифоване с шкурка, работа с телени четки, полиране и отрезно шлифоване. Ако използвате електроинструмента за цели, за които не е предназначен, могат да възникнат опасности и наранявания.
 • Не използвайте принадлежности, които не са били предвидени и препоръчани от производителя специално за този електроинструмент. Това, че можете да закрепите принадлежностите към Вашия електроинструмент, не е гаранция за сигурност и безопасност при употреба.
 • Допустимите обороти на сменяемия инструмент трябва да са най-малко равни на посочените максимални обороти на електроинструмента. Принадлежности, които се въртят по-бързо от допустимото, могат да се счупят и да полетят наоколо.
 • Външният диаметър и дебелината на сменяемия инструмент трябва да съответстват на посочените размери на Вашия електроинструмент. Сменяеми инструменти с неподходящи размери не могат да бъдат достатъчно добре обезопасени или контролирани.
 • Сменяемите инструменти с резбова вложка трябва да бъдат напаснати точно към резбата на шлифовъчния шпиндел. При сменяеми инструменти, които се монтират посредством фланец, диаметърът на отвора на сменяемия инструмент трябва да е напаснат към монтажния диаметър на фланеца. Сменяемите инструменти, които не са точно закрепени към електроинструмента, се въртят неравномерно, вибрират много силно и могат да доведат до загуба на контрол.
 • Не използвайте повредени сменяеми инструменти. Преди всяка употреба проверявайте сменяемите инструменти, като шлифовъчни дискове - за отломки и пукнатини, шлифовъчни кръгове - за пукнатини, износване или силно изхабяване, телени четки - за разхлабени или счупени телчета. Ако електроинструментът или сменяемият инструмент паднат, проверете дали са повредени или използвайте изправен сменяем инструмент. След като сте проверили сменяемия инструмент и сте го монтирали, внимавайте Вие самият и намиращите се в близост други лица да сте застанали извън равнината на въртящия се сменяем инструмент, и оставете уреда да поработи в продължение на една минута на максимални обороти. В повечето случаи повредените сменяеми инструменти се чупят по време на този тест.
 • Носете лични предпазни средства. В зависимост от приложението използвайте цялостна защита за лицето, защита за очите или защитни очила. Ако е целесъобразно, носете противопрахова маска, антифони, защитни ръкавици или специална престилка, която Ви предпазва от отделящи се малки частици материал при шлифоване. Очите трябва да са защитени от хвърчащи наоколо чужди тела, които се отделят при различните начини на употреба. Прахозащитната маска или маската за дихателна защита трябва да филтрират отделящите се при работа прахове. Ако продължително време сте подложени на силен шум, може да получите увреждане на слуха.
 • Внимавайте други лица да се намират на безопасно разстояние от Вашата работна област. Всяко лице, влизащо в работната област, трябва да носи лични предпазни средства. Отломки от обработвания детайл или счупени сменяеми инструменти могат да изхвърчат и дори извън границите на работната област да причинят наранявания.
 • Дръжте електроинструмента само за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Дръжте мрежовия кабел далече от въртящи сменяеми инструменти. Ако загубите контрол върху уреда, мрежовият кабел може да бъде прекъснат или увлечен, а дланта Ви или ръката Ви могат да попаднат върху въртящ сменяем инструмент.
 • Никога не оставяйте електроинструмента, преди сменяемият инструмент да е спрял напълно работа. Въртящият сменяем инструмент може да попада в контакт с равнината, на която оставяте уреда, вследствие на което може да загубите контрол върху електроинструмента.
 • Не оставяйте електроинструмента да работи, докато го пренасяте. Чрез случаен допир облеклото Ви може да бъде увлечено от въртящ сменяем инструмент и сменяемият инструмент може да се забие в тялото Ви.
 • Редовно почиствайте вентилационните отвори на Вашия електроинструмент. Вентилаторът на мотора привлича прах навътре в корпуса, а при натрупване на метален прах може да възникнат електрически опасности.
 • Не използвайте електроинструмента в близост до горими материали. Искрите могат да възпламенят тези материали.
 • Не използвайте сменяеми инструменти, които изискват течни охлаждащи средства. Използването на вода или други течни охлаждащи средства може да доведе до възникване на електрически удар.
Откат и съответни указания за безопасностОткатът представлява внезапна реакция вследствие на заклещен или блокирал въртящ сменяем инструмент, като шлифовъчен диск, шлифовъчен кръг, телена четка и т.н. Заклещването или блокирането води до рязко спиране на въртящия сменяем инструмент. Вследствие на това в точката на блокиране възниква ускорено движение на неконтролируемия електроинструмент в посока, обратна на въртенето на сменяемия инструмент.
Ако напр. шлифовъчният диск заклинва или блокира в детайла, е възможно ръбът на шлифовъчния диск, който се потапя в детайла, да се закачи и по този начин да избие шлифовъчния диск или да предизвика откат. При това положение шлифовъчният диск се движи в посока към или от работещия с уреда, в зависимост от посоката на въртене на диска в точката на блокиране. В този случай шлифовъчните дискове също могат да се счупят.
Откат възниква вследствие на погрешно или неправилно използване на електроинструмента. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.
 • Дръжте здраво електроинструмента и поставяйте тялото и ръцете си в позиция, в която можете да поемете силите на откат. Винаги използвайте допълнителната ръкохватка, ако има налична такава, за да постигнете възможно най-добър контрол върху отката или моментите на реакция при ускоряване на уреда. Чрез подходящи предпазни мерки работещият с уреда може да владее силите на откат и силите на реакция.
 • Никога не дръжте ръката си в близост до въртящи сменяеми инструменти. При откат сменяемият инструмент може да премине през ръката Ви.
 • Избягвайте положение на тялото, при което то попада в областта на откат на електроинструмента. При откат електроинструментът се измества в посока, противоположна на движението на шлифовъчния диск в точката на блокиране.
 • При работа в близост до ъгли, остри ръбове и т.н. работете особено внимателно. Не допускайте отскачане и заклинване на сменяеми инструменти в обработвания детайл. Въртящият сменяем инструмент има склонност към заклещване в близост до ъгли, остри ръбове и т.н., както и когато отскача. Вследствие на това се губи контрол или има откат.
 • Не използвайте верижен или назъбен режещ диск. Такива сменяеми инструменти често предизвикват откат или загуба на контрол върху електроинструмента.
DG 150
Специални указания за безопасност при шлифоване и отрезно шлифоване:
 • Използвайте разрешените специално за Вашия електроинструмент шлифовъчни тела и предвидения за тези шлифовъчни тела предпазен щит. Шлифовъчни тела, които не са предвидени за електроинструмента, не могат да бъдат достатъчно добре обезопасени и не са сигурни.
 • Извитите шлифовъчни дискове трябва да бъдат монтирани така, че тяхната абразивна повърхност да не се издига над равнината на края на предпазния щит. Неправилно монтираният шлифовъчен диск, който стърчи над равнината на края на предпазния щит, не може да бъде достатъчно добре обезопасен.
 • Предпазният щит трябва да е здраво закрепен за електроинструмента и за постигане на максимална безопасност да е настроен така, че възможно най-малка част от шлифовъчното тяло да се вижда добре от работещия с уреда. Предпазният щит спомага работещият с уреда да се предпази от отломки, случаен контакт с шлифовъчното тяло, както и от искри, които могат да възпламенят облеклото.
 • Шлифовъчните тела трябва да се използват само за препоръчаните възможности за приложение. Например: Никога не шлифовайте със страничната плоскост на отрезния диск. Отрезните дискове са предвидени за отнемане на материал с ръба на диска. При странично силово въздействие тези шлифовъчни тела могат да се счупят.
 • Винаги използвайте изправен затегателен фланец с подходящи размер и форма за избрания от Вас шлифовъчен диск. Подходящите фланци крепят шлифовъчния диск и намаляват опасността от счупване на шлифовъчния диск. Фланците за отрезни дискове може да се различават от фланците за други шлифовъчни дискове.
 • Не използвайте износени шлифовъчни дискове за по-големи електроинструменти. Шлифовъчните дискове за по-големи електроинструменти не са предназначени за по-високите обороти на по-малки електроинструменти и могат да се счупят.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и свобдни от масла и смазки.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки.
 • Правете работни паузи, както и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Уредът не е предназначен за хора с крехка физика без да им е проведен инструктаж.
 • Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
 • Избягвайте допира до въртящи се части. Включвайте уреда едва на работното място. Допирът до въртящи се части, и по-специално до въртящи се инструменти, може да доведе до наранявания.
 • Шлифоването може да причини образуване на опасен шлифовъчен прах. Преди работа се осведомете за степента на опасност от отделящия се при шлифоването прах. При работа с уреда използвайте по възможност прахоуловител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на местните наредби за защита на работещите от прах.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти. По възможност използвайте прахоуловител. За да постигнете по-висока степен на прахоулавяне, използвайте подходящ мобилен прахоуловител. При нужда носете маска за дихателна защита, подходяща за съответния вид прах. Осигурете добро проветряване на работното място. Съблюдавайте валидните във Вашата страна разпоредби за материалите за обработване.
 • Отстранявайте грижливо изпъкналите части като напр. пирони, винтове и др. преди започване на шлифоването.
 • При шлифоването може да летят искри. Внимавайте да няма застрашени хора.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Застопорете детайла. Използвайте затегателни механизми или менгеме, за да закрепите неподвижно детайла. По този начин закрепването е по-сигурно, отколкото ако придържате с ръка, и освен това двете Ви ръце са свободни за работа с уреда.
 • Преди всяко пускане в експлоатация, а също и след работни паузи, контролирайте стабилното положение на инструмента.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди започване на работа проверете работната зона за скрити електрически кабели, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на уреда могат да станат токопроводими, ако напр. по невнимание сте повредили тоководещ проводник. Това създава сериозна опасност от възникване на електрически удар.
 • Никога не изваждайте със сила щепсела от електрическото захранване DPC 20, докато шлайфащата машина DG 150 работи.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник за уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна. Ако е повреден съединителният проводник за електроинструмента, той трябва да бъде подменен със специално пригоден и разрешен съединителен проводник, който може да намерите в центровете за обслужване на клиенти. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени. Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не можете да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени съединителни проводници и удължителни кабели пораждат опасност от възникване на електрически удар.
 • При честа обработка на токопроводящи материали през регулярни интервали предавайте замърсените уреди за проверка в сервиз на Hilti. Отлагащият се по повърхността на уреда прах, най-вече от токопроводящи материали, или влагата, могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар.
Персонална безопасност
 • Осигурете добро проветряване на работното място. Препоръчва се носенето на маска за дихателна защита с филтър клас P2.
 • Диамантеният чашковиден диск, части от предпазния щит или уреда (зъбна глава) могат да се нагорещят при експлоатация. Допирът до тези части да става само със защитни ръкавици, за да се избегнат изгаряния.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Включвател/изключвател
 2. Странична ръкохватка
 3. Предпазен щит в комплект
 4. Обтягаща лента
 5. Затегателен лост
 6. LED светлинен индикатор
 7. Щепсел за връзка с уред
 8. Превключвател за скорост (степен 1 и 2)
 9. Стопорен винт за странична ръкохватка
 10. Юстировъчен винт

Елементи на уреда и органи за управление

Image alternative
 1. Гаечен ключ
 2. Притягаща гайка
 3. Диамантен чашковиден диск
 4. Ламелно уплътнение малко
 5. Затегателен фланец
 6. Ламелно уплътнение голямо
 7. Опорен пръстен
 8. Шпиндел
 9. Обезопасителен пръстен
 10. Долна част на предпазен щит
 11. Горна част на предпазен щит
 12. Бутон за застопоряване на шпиндела

Елементи на уреда, органи за индикация и управление

Image alternative
 1. LED светлинен индикатор
 2. Мрежов кабел
 3. Направляваща стойка
 4. Носеща дръжка
 5. Клеми за кабели
 6. Контакт с капак
 7. Блокиращ накрайник

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрическа диамантена шлайфаща машина. Тя е предназначена за професионална експлоатация за шлайфане на минерални основи. Шлайфащата машина DG 150 може да се използва само заедно с преобразувател DPC 20. За да се гарантира оптимално прахоулавяне, трябва постоянно да се използва прахоуловител.

Шлайфащата машина е предназначена изключително за сухо отстраняване на непокрити минерални основи, както и на тънки покрития върху бетон и подобни минерални основи с максимална дебелина на слоя 3 мм (0,12 инча).

Възможни грешки при употреба

Продуктът на трябва да бъде експлоатиран във взривоопасна среда.
Продуктът не трябва да бъде изпалзван за мокро шлифоване.
Продуктът не може да бъде използван за обработка на опасни за здравето или лесно запалими материлали (напр. азбест, магнезий, дървесина).

Обем на доставката

шлайфаща машина DG 150, преобразувател DPC 20, затегателен фланец, притягаща гайка, гаечен ключ, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или онлайн на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Технически данни

Технически данни DG 150

Номинални обороти степен I
4 700 об/мин
Номинални обороти степен II
6 600 об/мин
Тегло DG 150 в съответствие с EPTA-Procedure 01/2003
4,1 кг
Клас на защита (EN 60745 1)
Клас на защита II (двойна изолация)
Бързо спиране след изключване
≤ 2 с
Оптимално разстояние между ламелното уплътнение и работната повърхност
0 мм … 1 мм

Технически данни DPC 20

При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.
Данните са валидни за номинално напрежение 230 V. При променливо напрежение и специфични за дадена страна изпълнения данните могат да варират. Върху типовата табелка можете да намерите номиналното напрежение и честота, както и номиналната консумация, респ. номиналния ток.

230 V
Номинален ток
9,2 A
Консумирана мощност
2 100 Вт
Номинална честота
50 Гц
Тегло DPC 20 в съответствие с EPTA-Procedure 01/2003
3,4 кг

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума
Типово ниво на звуковото налягане на емисиите по крива A (LpA)
88 дБ(А)
Типово ниво на звуковата мощност по крива А (LWA)
99 дБ(А)
Отклонение
3 дБ
Информация за вибрациите
Триаксиална вибрационна стойност
5,8 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Експлоатация

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Регулиране на предпазен щит

 1. Поставете уреда върху работната повърхност.
 2. Отворете затегателния лост.
 3. Завъртете опорния пръстен с ламелното уплътнение, докато бъде настроено оптималното разстояние между ламелното уплътнение и работната повърхност.
 4. Завъртете предпазния щит в желаната позиция.
 5. Затворете затегателния лост.
  Ако предпазният щит не е затегнат здраво при затворен лост, можете да дозатегнете обтягащата лента, като завъртите юстировъчния винт по посока на часовниковата стрелка с помощта на отвертка.
  Ако предпазният щит не може да се движи при отворен лост, можете да разхлабите обтягащата лента, като завъртите юстировъчния винт в посока, обратна на часовниковата стрелка, с помощта на отвертка.

Настройване на предпазен щит за обработка на ръбове

 1. Отворете затегателния лост.
 2. Извъртайте горната част на предпазния щит към долната част, докато достигнете желаното положение.
 3. Поставете уреда върху работната повърхност.
 4. Завъртайте опорния пръстен с ламелното уплътнение, докато бъде настроено оптималното разстояние между ламелното уплътнение и работната повърхност.
 5. Затворете затегателния лост.
  Обработката на ръбове може да доведе до повишено образуване на прах при предпазния щит.

Настройка на странична ръкохватка

 1. Разхлабете страничната ръкохватка, като въртите стопорния винт в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 2. Накланяйте страничната ръкохватка напред или назад, докато постигнете желаното положение.
 3. Фиксирайте страничната ръкохватка, като въртите стопорния винт по посока на часовниковата стрелка.

Монтаж на диамантен чашковиден диск

 1. Поставете предварително затегателния фланец с O-образен джоб върху шпиндела, така че затегателният фланец плътно да се застопори.
 2. Поставете шлифовъчния диск върху канелката на затегателния фланец.
 3. Завийте притягащата гайка по посока на часовниковата стрелка и я затегнете здраво с гаечния ключ срещу съпротивлението на задвижване.

Демонтаж на диамантен чашковиден диск

 1. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 2. Развийте притягащата гайка, като нахлузите гаечния ключ и го завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 3. Отстранете притягащата гайка.
 4. Освободете бутона за блокиране на шпиндела и отстранете диамантения чашковиден диск.

Дейности

Настройване на скоростта на въртене на диамантен чашковиден диск

 1. Използвайте степен I за премахване на меки минерални основи, като напр. бои върху циментова мазилка, за подобряване на извличането на прах и за отстраняване на покритията върху меки основи с цел по-лесно управление на уреда.
 2. Използвайте степен II за премахване на твърди минерални основи, като бетон, замазка или камък, за да използвате пълната ефективност на инструментите.

Включване на уреда

 1. Свържете шлайфащата машина към промишлената прахосмукачка.
 2. Включете щепсела на шлайфащата машина в контакта на DPC 20.
 3. Включете мрежовия щепсел на DPC 20 в мрежов контакт.
  • Светодиодът свети в зелено.
 4. Вдигнете уреда от работната повърхност.
 5. Плъзнете напред включвателя/изключвателя до положение Вкл. (I).
  • Включвателят/изключвателят се застопорява в положение Вкл. (I).

Извършване на тест при нов диамантен чашковиден диск

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Повредените диамантени чашковидни дискове могат да се разхлабят.
 • Не използвайте вибриращ диамантен чашковиден диск и предпазвайте диамантения чашковиден диск от удари, блъскане и смазки.
 • Оставете уреда да работи без натоварване най-малко 1 минута.

Шлифоване

 1. Винаги дръжте шлайфащата машина близо до основата.
 2. Придвижвайте уреда насам-натам.
 3. Работете с умерен натиск и не натискайте уреда в материала.

Изключване на уреда

 1. Натиснете включвателя/изключвателя.
  • След като бъде освободен, включвателят/изключвателят преминава в положение Изкл. (0).
 2. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 3. При налична промишлена прахосмукачка изключете маркучното съединение между уреда и промишлината прахосмукачка.

Грижи за продукта

 • Поддържайте шлайфащата машина, и най-вече повърхностите за хващане, сухи, чисти и свободни от масла и смазки. Не използвайте почистващи средства, съдържащи силикон.
 • Никога не работете с шлайфащата машина при запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха четка. Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността на продукта.
 • Почиствайте редовно външната страна на уреда с леко навлажнена кърпа. При почистването не използвайте пръскачки, пароструйки или течаща вода.

Демонтаж на ламелно уплътнение на предпазен щит

 1. Демонтирайте диамантения чашковиден диск
 2. Натиснете трите притягащи планки на опорния пръстен с помощта на отвертка над ръба на предпазния щит.
 3. Отстранете голямото ламелно уплътнение от опорния пръстен.
 4. Натиснете с отвертка в двата шлица на външната страна на предпазния щит и развийте малкото ламелно уплътнение.

Монтаж на ламелно уплътнение на предпазен щит

 1. Почистете жлебовете от едри частици прах.
 2. Натискайте малкото ламелно уплътнение във водача на предпазния щит, докато се застопори.
 3. Поставете голямото ламелно уплътнение в жлеба на опорния пръстен.
 4. Натискайте опорния пръстен с ламелното уплътнение над ръба на предпазния щит, докато се застопори.

Помощ при наличие на смущения

DG 150

Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не може да се включи.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато.
 • Най-напред избутайте включвателя/изключвателя в положение Изкл. (0), а след това отново в положение Вкл. (I).
Уредът не работи на пълна мощност.
Мрежово напрежение е твърде слабо.
 • Изберете подходящия източник на нпрежение.
Светодиодът мига в червено.
Уредът е прегрял.
 • Изключете уреда и го оставете да се охлади, докато червеният светодиод изгасне.
От предпазния щит се отделя много прах.
Няма свързан смукател.
 • Свържете един смукател.
Ламелното уплътнение не е подравнено с основата, така че между предпазния щит и основата може да се отделя прах.
 • Напаснете предпазния щит към работната повърхност.
Ламелното уплътнение е износено.
 • Подменете ламелното уплътнение.
Всмукателната мощност на смукателя е твърде слаба, тъй като филтърът е силно замърсен.
 • В случай, че автоматичната функция за почистване на филтъра е деактивирана, активирайте автоматичното почистване на филтъра и оставете смукателя да работи 30 секунди.
 • Оставете смукателя със запушения маркуч да работи 30 секунди.
 • Промийте филтъра V 20/40 universal и филтъра VC 20/40 performance с воден маркуч. Никога не изтръсквайте филтъра на стената или на земята, тъй като по този начин възникват микро дупки, които пропускат прах.
 • Подменете филтъра.
Всмукателната мощност на смукателя е твърде слаба, тъй като е поставен дефектен филтър.
 • Използвайте филтъра V 20/40 universal или филтъра VC 20/40 performance, ако изсмуквате вода, шлам или влажни боклуци.
 • Използвайте филтъра VC 20/40 performance, ако изсмуквате големи количества минерални прахове (напр. при шлифоване, прорязване или изсмукване на цимент).
Всмукателната мощност на смукателя е твърде слаба, тъй като най-вече се шлифова задръстен материал.
 • Използвайте филтър VC 20/40 performance или филтър торбичка за прах.
Маркучният съединител на смукателя не пасва на шлифовъчния уред.
Дефектен маркучен съединител
 • Сменете всмукателния адаптер.
Намалява се ходът на работа.
Диамантеният чашковиден диск е затъпен.
 • Полирайте сегментите, като шлифовате в абразивен материал (заточваща плоча на Hilti или абразивен варовик).
Шлифовъчният уред оставя в материала нежелани следи от шлифоване.
Чашковидната шайба е твърде агресивна.
 • Използвайте по-мека чашковидна шайба.

DPC 20

Смущение
Възможна причина
Решение
Светодиодът не свети.
Мрежовият щепсел не е включен правилно.
 • Включете мрежовия щепсел в контакта.
Проводящият кабел е дефектен.
 • Предайте DPC 20 в Hilti -сервиз за проверка.
Няма източник на захранване на DPC 20.
 • Уверете се, че положението на ключа на смукателя е върху AUTO, ако DPC 20 е свързан към смукател.
Светодиодът мига в зелено.
Уредът не работи на пълна мощност.
Мрежово напрежение е твърде слабо.
 • Изберете подходящия източник на нпрежение.
Удължителният кабел има твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с достатъчно голямо напречно сечение.
Светодиодът мига в червено.
Уредът е прегрял или са налице нередности в напрежението и токови или температурни нередности.
 • Изключете уреда и го оставете да се охлади, докато зеленият светодиод светне отново.
 • Ако зеленият светодиод не свети, проверете изходните предпазители.

Неуточнена грашка

 • При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r2654.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative