език

WSJ 750
WSJ 850

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Брой ходове при празен ход
Image alternative двойна изолация

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Махален прободен трион
  WSJ 750 | WSJ 850
  Поколение:
  01
  Сериен №:

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасност при рязане с възвратно-постъпателно движение на режещия диск

 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си съединителен проводник. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Закрепете и обезопасете детайла върху стабилна основа с помощта на скоби или по друг начин. Ако придържате детайла само с ръка или към тялото си, той остава нестабилен, което може да доведе до загуба на контрол.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • При прахообразуващи работи използвайте лека маска за дихателна защита.
 • Правете работни паузи и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Уредът не е предназначен за физически нестабилни лица без да им е проведен инструктаж.
 • Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
 • При работа винаги дръжте мрежовия и удължителния кабел далече отзад зад уреда. По този начин се намалява опасността от спъване в кабела и падане по време на работа.
 • Носете защитни ръкавици. Махалният прободен трион може да се загрее по време на работа. При подмяна на инструмент допирът до инструмента може да причини наранявания като порязвания и изгаряния.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, минерали и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир до прахове или вдишването им могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб и бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за дървесна защита). Използвайте възможно най-ефективен прахоуловител. За целта използвайте препоръчана от Hilti мобилна прахосмукачка за дърво и/или минерални прахове, която е настроена за този електроинструмент. Спазвайте валидните за Вашата страна разпоредби за материалите за обработване.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на уреда могат да станат токопроводящи, ако напр. по невнимание сте повредили тоководещ проводник. Това създава сериозна опасност от възникване на електрически удар.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник за уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна. Ако съединителният проводник за електроинструмента е повреден, той трябва да бъде подменен със специално пригоден и разрешен съединителен проводник, който може да намерите в центровете за обслужване на клиенти. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени. Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени съединителни проводници и удължителни кабели пораждат опасност от възникване на електрически удар.
 • При честа обработка на проводящи материали предавайте замърсените уреди през регулярни интервали в сервиз на Hilti за проверка. Полепналият прах по повърхността на уреда, най-вече от проводящи материали, или влагата могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар.
 • При прекъсване на токозахранването изключете уреда и извадете мрежовия щепсел. По този начин се предотвратява неволното включване на уреда при възстановяване на напрежението.
Специални указания за безопасност за пробивни триони.
 • При рязане винаги насочвайте продукта далеч от тялото.
 • Никога не дръжте ръцете си пред или върху режещия нож.
 • Не режете в материали с неустановен състав и поддържайте отсечката за рязане горе и долу свободна от препятствия. Ако режещият нож попадне на предмет, режещият нож може да предизвика откат на продукта.
 • При транспортиране изключете продукта.
 • Никога не работете с продукта без монтирана защита срещу допир. Избягвайте допира до въртящи се части. Включвайте уреда едва на работното място. Допирът до въртящи се части, и по-специално до въртящи сменяеми инструменти, може да причини наранявания.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлени прахоуловители с официално разрешен клас на защита, които отговарят на регионалните разпоредби за защита от прах.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта зад обработвания материал. Опасност от нараняване при пробив на инструмента през основата.
 • При рязането не хващайте участъка, намиращ се под детайла.
Указания за безопасност за прахоуловителя WSJ-DRS
 • При смяна на филтъра дръжте продукта и/или прахоуловителя WSJ-DRS така, че контейнерът за прах да може да се издърпа отвесно надолу. По този начин се предотвратява разпиляване на прах.
 • При смяна на филтъра използвайте лека маска за дихателна защита.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Включвател/изключвател
 2. Стопорен бутон (само WSJ 750/850-ET)
 3. Вентилационни отвори
 4. Регулатор за настройки на броя на ходовете
 5. Смукателен щуцер
 6. Основна плоча
 7. Лост за регулация на махален ход
 8. Застопоряващ винт за основна плоча
 9. Водеща ролка
 10. Режещ нож
 11. Защита срещу допир
 12. Патронник
 13. Лост за освобождаване на режещ нож
 14. Защитен капак за засмукване
 15. Плъзгач за основна плоча
 16. Защита срещу отчупване на стружки

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрически махален прободен трион с ръчно задвижване. Той е предназначен за рязане на материали от пластмаси, дърво и метали, както и гипсови и влакнести плочи.

Продуктът е оборудван със смукателен щуцер за смукателно устройство. При работа със смукателно устройство защитният капак трябва да бъде монтиран.
Експлоатацията може да се извършва само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Възможни грешки при употреба

 • Продуктът не трябва да се използва за рязане на клони и стволове на дървета.
 • Продуктът не трябва да се използва за обработката на материали, застрашаващи здравето.
 • Продуктът не трябва да се използва за работа във влажна среда.

Приспособление за издухване на стружки

Махалният прободен трион е оборудван с приспособление за издухване на стружки.
Приспособлението за издухване на стружки подава поток от въздух към режещия нож, така че по линията на рязане да не остават стружки.

Брой на ходовете

Броят на ходовете може да бъде настройван от регулатора. Освен това позиция 1 (малка) съответства на позиция 6 (висока).
Указания за правилната настройка можете да намерите в съответните изисквания към режещия нож.

4-степенно махално движение

Чрез 4-степенното махално движение мощността на рязане и видът срезове могат да бъдат напаснати към обработваемия материал. С лоста за регулация на махален ход се извършва превключване между 4-те степени.
Колкото по-чист и по-фин трябва да се получи ръбът на среза, толкова по-малка трябва да е степента на махален ход. Оптималната настройка може да се установи на базата на практически опити.
Състояние
Значение
Степен 0
Няма махално движение
Степен 1
Слабо махално движение
Степен 2
Средно махално движение
Степен 3
Силно махално движение

Защита срещу отчупване на стружки

Продуктът може да бъде оборудван със защита срещу отчупване на стружки.
Посредством защитата срещу отчупване на стружки се намалява раздирането на повърхността при рязане на дървени плоскости.

Прахоуловител със смукателно устройство

Прахоуловителят намалява праховото натрупване, повишава безопасността на труда поради по-добра видимост върху разреза и предотвратява по-голямо натрупване на прах и стружки на работното място.
Свържете смукателното устройство, ако за по-дълъг период от време работите с дърво или материали, които могат да генерират по-високи концентрации на прах.
Ако работите със смукателно устройство, защитният капак трябва да бъде инсталиран.

Обем на доставката.

махален прободен трион, режещ нож, защита срещу отчупване на стружки, адаптер за засмукване, плъзгач, ключ за болтове с вътрешен шестостен, защитен капак, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Махален прободен трион

На специфичната за Вашата страна типова табелка ще намерите номинално напрежение, номинален ток, честота и/или номинална консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Тегло в съответствие с EPTA‑Procedure 01/2003
2,8 кг
2,6 кг
2,7 кг
2,6 кг
Експлоатационна температура
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Максимална дълбочина на рязане за строителна стомана
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
Максимална дълбочина на рязане за дърво
120 мм
120 мм
150 мм
150 мм

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Ниво на звукова мощност (LWA)
97 дБ(А)
97 дБ(А)
97 дБ(А)
97 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (LpA)
86 дБ(А)
86 дБ(А)
86 дБ(А)
86 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Емисионна стойност на вибрациите при рязане на дървени плоскости (ah,B)
8,7 м/с²
12,1 м/с²
8,7 м/с²
10,7 м/с²
Емисионна стойност на вибрациите при рязане на метална ламарина (ah,M)
5,2 м/с²
6,6 м/с²
4,2 м/с²
6,6 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Прахоуловител


WSJ-DRS
Тегло
0,25 кг

Използване на удължителен кабел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
 • Използвайте само разрешени за областта на приложение удължителни кабели с достатъчно напречно сечение на кабелите. В противен случай може да възникне загуба на мощност на уреда и прегряване на кабела.
 • Проверявайте редовно удължителния кабел за наличие на повреди.
 • Подменете повредените удължителни кабели.
 • Използвайте на открито само разрешените за тази цел и съответно маркирани удължителни кабели.
Препоръчани минимални сечения и максимални дължини на кабелите ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Поставяне на режещ нож

Image alternative
 1. Натиснете лоста за освобождаване на режещия нож и го задръжте в натиснато положение.
 2. Натискайте режещия нож (зъбците сочат по посока на рязане) в патронника, докато ножът се застопори.
 3. Натиснете режещия нож срещу съпротивлението и оставете освобождаването на ножа да се плъзне назад.
 4. Проверете дали режещият нож е закрепен надеждно, като го дръпнете с ръка.

Монтаж на адаптер за засмукване

Image alternative
 1. Вкарайте адаптера за засмукване в отвора на продукта.
 2. Натиснете адаптера за засмукване отдолу към продукта, докато адаптерът се застопори.
 3. Свържете маркуча на прахоуловителя към адаптера за засмукване.

Поставяне на защитен капак

Image alternative
 • Плъзнете защитния капак отпред върху продукта, докато капакът се застопори.

Настройка на махално движение

Чрез 4-степенното махално движение мощността на рязане и видът срезове могат да бъдат напаснати към обработваемия материал.
С лоста за регулация на махален ход се извършва превключване между 4-те степени.
Колкото по-чист и по-фин трябва да се получи ръбът на среза, толкова по-малка трябва да е степента на махален ход.
Оптималната настройка може да се установи на база на практически опити.
Указания за правилната настройка можете да намерите в съответните изисквания към режещия нож.
Image alternative
Състояние
Значение
Степен 0
Няма махално движение
Степен 1
Слабо махално движение
Степен 2
Средно махално движение
Степен 3
Силно махално движение

Настройка на броя на ходовете

Image alternative
 • С регулатора настройте броя на ходовете между 1 (малък) и 6 (голям).
  • Правилната настройка ще намерите в съответните изисквания за режещия нож.

Монтаж на защита срещу отчупване на стружки

Функцията може да се използва само за предвидените за целта режещи ножове.
Image alternative
 • Натиснете защитата срещу отчупване на стружки отдолу в основната плоча.

Регулиране на ъгъла на рязане

Image alternative
 1. Отстранете смукателния щуцер.
 2. Разхлабете винта.
 3. Изтеглете основната плоча леко напред.
 4. Задайте желания ъгъл като използвате мащабирането на продукта.
 5. Затегнете здраво винта.

Преместване на основна плоча

Image alternative
 1. Разхлабете винта.
 2. Натиснете основната плоча назад до крайна позиция.
 3. Затегнете здраво винта.

Монтиране на плъзгач за основна плоча

Плъзгачът за основната плоча се използва при материали, чиято повърхност лесно се надрасква.
 1. Прикачете плъзгача отпред на основната плоча.
 2. Натиснете плъзгача отзад към основната плоча, докато плъзгачът се застопори.

Работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, изключете незабавно уреда и кабела от мрежата. Не допирайте неизправното място!
 • Проверявайте редовно всички съединителни проводници. Подменете дефектните удължителни кабели. Предайте повредените мрежови кабели на оторизиран специалист за подмяна.
Принципно се препоръчва употребата на дефектнотокова защита (RCD) с максимален ток на изключване 30 mA.

Свързване на прахоуловител

Прахоуловителят намалява праховото натрупване, повишава безопасността на труда поради по-добра видимост върху разреза и предотвратява по-голямо натрупване на прах и стружки на работното място.
Image alternative
 1. Поставете защитния капак.
 2. Свържете смукателното устройство, ако за по-дълъг период от време работите с дърво или материали, които могат да генерират по-високи концентрации на прах.

Включване

 1. Ако посочените по-долу принадлежности са налице, допълнително извършете настоящото действие:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Натиснете включвателя/изключвателя.
  • След това натиснете заключващия бутон.
   • Включвателят/изключвателят се застопорява в положение <Вкл>.
  • За да освободите блокировката, натиснете отново включвателя/изключвателя.
 2. Ако посочените по-долу принадлежности са налице, допълнително извършете настоящото действие:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Включете продукта с помощта на плъзгащия превключвател.

Рязане чрез потапяне

Image alternative
 1. Поставете лоста за регулация на махалното движение на позиция 0.
 2. Поставете продукта с предния ръб на основната плоча върху детайла за рязане.
 3. Дръжте продукта здраво и натиснете включвателя/изключвателя.
 4. Притиснете продукта плътно към детайла и потапяйте с постепенно намаляване на ъгъла на наклона.
 5. Ако сте пробили детайла за рязане, върнете продукта в нормално работно положение.
  • Основната плоча е прилепнала плътно към повърхността.
 6. Продължете рязането по дължината на линията за рязане.

Демонтаж

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Сваляне на защитен капак

Image alternative
 • Наклонете леко защитния капак и го издърпайте напред.

Нулиране на ъгъла на рязане

 1. Разхлабете винта.
 2. Настройте ъгъла на рязане на 0°.
 3. Натиснете основната плоча обратно в изходно положение.
 4. Затегнете здраво винта.

Демонтаж на прахоуловител

Image alternative
 1. Извадете маркуча на прахоуловителя от адаптер за засмукване.
 2. Натиснете надолу адаптера за засмукване и го извадете от продукта.

Изваждане на режещ нож

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Неконтролируемото изхвърляне на режещия нож може да причини наранявания.
 • При ихвърлянето на режещия нож дръжте продукта по такъв начин, че поради изхвърлянето на режещия нож да не бъдат наранени хора или животни.
Image alternative
 • Натиснете лоста за освобождаване на режещия нож настрани до крайна позиция.
  • Режещият нож се освобождава и се изважда.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Изпразване на контейнер за прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от прах При изтупване на прахоуловителния модул се освобождава прах.
 • Използвайте лека маска за дихателна защита.
 1. Натиснете едновременно двата бутона отляво и отдясно на контейнера за прах.
 2. Издърпайте контейнера за прах надолу.
 3. Изтръскайте праха от контейнера за прах или почистете контейнера за прах с прахосмукачка.

Почистване на адаптер за засмукване

 1. Почистете адаптера за засмукване.
 2. Проверете дали подвижните части функционират изправно и не заклинват, дали има счупени или повредени по такъв начин части, че да се нарушат функциите на продукта.

Почистване на режещи ножове

 1. Обезмаслявайте редовно използваните режещи ножове.
 2. Поставете режещите ножове за 24 часа в керосин или обикновени средства за обезсмасляване.

Транспорт и съхранение

Транспорт
 • Не транспортирайте този продукт с поставен инструмент.
 • При транспортиране внимавайте за надеждното закрепване.
 • След всяко транспортиране проверявайте всички видим части за повреди и се уверете в изправното функциониране на елементите за управление.
Съхранение
 • Съхранявайте този продукт винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте този продукт на сухо място, далеч от достъп на деца и неоторизирани лица.
 • Проверявайте след продължително съхранение всички видим части за повреди и за изправно функциониране на елементите за управление.

Локализиране на повреди

За наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Режещият нож изпада.
Режещият нож не е застопорен правилно.
 • Повторете процеса на затягане, обърнете внимание патронникът да е отворен изцяло и режещият нож да е натиснат докрай срещу съпротивлението.
Затягащата система е замърсена.
 • Почистете патронника.
Режещият нож не може да се постави.
Затягащата система е замърсена.
 • Почистете патронника.
Продуктът не може да се включи.
Мрежовият щепсел не е свързан.
 • Проверете връзката.
Ключът е неизправен или е замърсен.
 • Почистете ключа отвън с кърпа за почистване.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Ключът не може да бъде застопорен.
Ключът е неизправен или е замърсен.
 • Почистете ключа отвън с кърпа за почистване.
Ходът на махалото не може да се регулира.
Жлебът е замърсен.
 • Почистете жлеба на махалния лост от замърсявания.
Ходът на махалото не функционира.
Махалната вилица е замърсена.
 • Проверете за замърсяване в областта на махалната вилица и отстранете замърсяването.
Лост на махалния ход в положение "0".
 • Настройте желаната стойност.
Оборотите не могат да се настроят.
Регулаторът е неизправен или е замърсен.
 • Почистете регулатора от външната страна.
Оборотите са твърде високи или твърде ниски.
Зададена е погрешна стойност.
 • Проверете зададената стойност (скала на регулатора) и съответно променете настройката.
Засмукването с прахосмукачка или с WSJ-DRS не функционира.
Защитният капак не е поставен.
 • Уверете се, че прахосмукачката работи и че адаптерът за засмукване и защитният капак са свързани.
Каналите на продукта и/или адаптерът за засмукване са замърсени.
 • Почистете свързването и проверете дали принадлежностите са подходящи.
Основната плоча не може да се върти.
Закрепващият винт не се разхлабва.
 • Проверете винта и ако е необходимо, разхлабете същия.
Връзката към продукта е замърсена.
 • Почистете участъка между основната плоча и продукта.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Принадлежностите не могат да бъдат монтирани.
Свързването към основната плоча е замърсено.
 • Почистете свързването.
Грешни принадлежности.
 • Проверете дали принадлежностите са подходящи.
Смукателният модул DRS не функционира.
Свързването към продукта е неправилно.
 • Проверете свързването към продукта.
Контейнерът за прах е пълен.
 • Изпразнете контейнера за прах.
Филтърът е замърсен.
 • Почистете филтъра или сменете контейнера за прах.
Срезът не е по права линия.
Грешен режещ нож за приложение.
 • Използвайте нов подходящ режещ нож.
Режещият нож е изтъпен или повреден.
 • Използвайте нов режещ нож.
Рязаният материал става твърде горещ.
Твърде големи обороти и сила на рязане.
 • Намалете оборотите и силата на притискане.
Рязаният материал става твърде горещ (метал).
Липсващо смазване при рязане на метал.
 • Използвайте нов режещ нож и подсигурете достатъчно смазване между режещия нож и детайла.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Опасност от неправилно третиране на отпадъци.
 • При неправилно третиране на отпадъците от оборудването могат да възникнат следните ситуации: При изгарянето на пластмасови детайли се отделят отровни газове, които могат да разболеят хората. Батериите могат да експлодират и с това да причинят отравяния, изгаряния, разяждания или замърсяване на околната среда, ако бъдат повредени или силно загрети. С лекомисленото третиране на отпадъците Вие създавате възможност оборудването да бъде използвано неправомерно от некомпетентни лица. По този начин може да нараните тежко себе си или други лица, както и да замърсите околната среда.
 • Изхвърляйте дефектните акумулатори незабавно. Дръжте ги далеч от достъпа на деца. Не разглобявайте акумулаторите и не ги изгаряйте.
 • Предавайте акумулаторите за рециклиране съгласно националните разпоредби или връщайте износените акумулатори обратно на Hilti .
Image alternative Hilti уреди са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Съгласно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването й в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електро- и електронните уреди в битовите отпадъци!

Допълнителна информация

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Линк към таблицата на опасните вещества ще намерите в края на настоящата документация като QR код или на: qr.hilti.com/r3076

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.