език

SCW 22-A

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Диаметър
Image alternative Режещ диск
Image alternative Безжичен пренос на данни
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Циркуляр
  SCW 22‑A
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Указания за безопасност за всички циркуляри

Технология на циркуляра
 • Image alternative ОПАСНОСТ: Внимавайте ръцете Ви да не попаднат в обсега на рязане или да допрат режещия диск. Със свободната си ръка дръжте уреда за допълнителната ръкохватка или за корпуса на мотора. Когато циркулярът се държи с двеje ръце, те не могат да бъдат наранени от режещия диск.
 • Не поставяйте ръцете си под детайла. Предпазният щит не може да Ви предпази от режещия диск в областта под детайла.
 • Съобразете дълбочината на среза с дебелината на детайла. В областта под детайла трябва да се вижда по-малко от половината от височината на зъбеца.
 • Никога не закрепвайте обработвания детайл в ръката или над крака. Обезопасете детайла върху стабилна подложка. За минимизиране на риска от допир с тялото, заклещване на режещия диск или загуба на контрол е важно детайлът да бъде добре закрепен.
 • Дръжте електроинструмента само за изолираните части на ръкохватката, когато извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрити тоководещи проводници. Контактът с тоководещи проводници поставя под напрежение също и металните части на електроинструмента и може да доведе до токов удар.
 • При надлъжни срезове винаги използвайте ограничител или прав водач по ръба. Това подобрява точността на рязане и намалява възможността за заклещване на режещия диск.
 • Винаги използвайте режещи дискове с правилно подбран размер и подходящ отвор за закрепване (напр. звездообразен или кръгъл). Режещи дискове, които не съответствуват на монтажните части на циркуляра, се въртят неравномерно и водят до загуба на контрол.
 • Никога не използвайте повредени или неподходящи подложни шайби или винтове за режещи дискове. Подложните шайби и винтовете за режещи дискове са конструирани специално за Вашия циркуляр с цел постигане на оптимална производителност и безопасност.
Откат - причини и съответни указания за безопасност
 • Откатът е внезапната реакция вследствие на закачен, заклещен или неправилно подравнен режещ диск, която води до това, че неконтролируемият циркуляр се повдига и се отмества навън от детайла в посока на работещия с уреда;
 • ако режещият диск се закачи или заклещи в затварящия се процеп на среза, той блокира, и силата на мотора изхвърля обратно циркуляра по посока на работещия с уреда;
 • ако режещият диск се извърти или е подравнен неправилно, зъбците на задния ръб на режещия диск могат да се закачат в повърхността на детайла, поради което режещият диск излиза от процепа на среза и циркулярът отскача обратно по посока на работещия с уреда.
Откатът е следствие от неправилно или погрешно използване на циркуляра. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.
 • Дръжте режещия диск здраво с двете ръце и поставете горната част на ръцете си в позиция, в която можете да поемете силите на откат. Стойте винаги отстрани на режещия диск, никога не поставяйте режещия диск на една линия с тялото си. При откат циркулярът може да отскочи назад, но работещият с уреда може да контролира силите на откат, ако за тези цел са предприети подходящи предпазни мерки.
 • В случай, че режещият диск са заклини или работата е прекъсната, изключете циркуляра и го оставете в детайла, докато режещият диск спре да се върти. Никога не се опитвайте да извадите циркуляра от детайла или да го издърпате назад, докато режещият диск се върти, в противен случай може да последва откат. Определете и отстранете причината за заклинване на режещия диск.
 • Когато отново искате да стартирате циркуляр, който се намира в детайла, центрирайте режещия диск в процепа на среза и проверете дали зъбците на циркуляра не са се заклещили в детайла. Ако режещият диск е заклещен, той може да изскочи от детайла или да предизвика откат при повторно стартиране на циркуляра.
 • За да намалите риска от възникване на откат от заклещен режещ диск, укрепвайте и подпирайте големи плочи. Големите плочи могат да се огънат под собствената си тежест. Плочите трябва да се укрепят от двете страни както в близост до процепа на среза, така и в краищата.
 • Не използвайте износени или повредени режещи дискове. Режещи дискове с износени или неправилно подравнени зъбци предизвикват - поради прекалено тесен процеп на среза - повишено триене, заклещване на режещия диск и откат.
 • Преди рязането затегнете настройките за дълбочина на среза и ъгъл на среза. Ако при рязането настройките се променят, режещият диск може да заклини и да възникне откат.
 • Бъдете особено внимателни при рязане в съществуващи стени или други невидими области. Потапящият режещ диск може да блокира при рязане в скрити обекти и да предизвика откат.
Функция на долния предпазен щит
 • Преди всяка употреба проверявайте дали долният предпазен щит се затваря изправно. Не използвайте циркуляра, ако долният предпазен щит не се движи свободно и не се затваря веднага. Никога не закачвайте или завързвайте долния предпазен щит в отворено положение. Ако циркулярът падне по невнимание на земята, долният предпазен щит може да се изкриви. Отворете предпазния щит с лоста за освобождаване и се уверете, че се движи свободно и при всички ъгли и дълбочини на среза не допира нито режещия диск, нито други части.
 • Проверете функционирането на пружината за долния предпазен щит. Ако долният предпазен щит и пружината не функционират изправно, преди употреба дайте циркуляра за поддръжка. Повредени части, лепливи отлагания или наслоявания на стружки забавят действието на долния предпазен щит.
 • Отваряйте долния предпазен щит на ръка само при специални срезове, като “рязане чрез потапяне и рязане под ъгъл“. Отворете долния предпазен щит с лоста за освобождаване и го отпуснете, щом режещият диск навлезе в детайла. При всички други режещи дейности долният предпазен щит следва да работи автоматично.
 • Не поставяйте циркуляра на тезгяха или на земята, ако долният предпазен щит не покрива режещия диск. Непокритият, продължаващ да се върти режещ диск, отмества циркуляра в посока, противоположна на посоката на рязане, и реже всичко, което му застане на пътя. Отчитайте времето на въртене на циркуляра по инерция до окончателно спиране.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и почистени от масла и смазки.
 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Ако работите с уреда без прахоуловител, при прахообразуващи работи трябва да използвате лека маска за дихателна защита.
 • Използвайте уреда само с предвидените за него защитни устройства.
 • Правете работни паузи и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Уредът не е предназначен за слаби хора без да им е проведен инструктаж.
 • Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
 • Включете продукта едва на работното място.
 • При съхранение и транспортиране на уреда изваждайте акумулатора.
 • Не работете с продукта над главата си.
 • Не спирайте продукта чрез страничен противонатиск в режещия диск.
 • Отсечката за рязане трябва да бъде свободна от препятствия. Не режете в налични болтове, пирони и др.
 • При работещ уред не допирайте затегателния фланец и затегателния болт.
 • Никога не натискайте бутона за застопоряване на шпиндела, когато режещият диск се върти.
 • Не насочвайте уреда към хора.
 • Напаснете силата на подаване към режещия диск и обработвания материал така, че режещият диск да не бъде блокиран и евентуално да предизвика откат.
 • Избягвайте прегряване на връхчетата на зъба на циркуляра.
 • При рязане на пластмаси трябва да се предотвратява топенето на пластмасата.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти. По възможност използвайте прахоуловител. За да постигнете по-висока степен на прахоулавяне, използвайте подходящ мобилен прахоуловител. При нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния вид прах. Осигурете добро проветряване на работното място. Спазвайте валидните във Вашата страна разпоредби за материалите за обработване.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлени прахоуловители с официално разрешен клас на защита, които отговарят на регионалните разпоредби за защита от прах.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди започване на работа проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на уреда могат да станат токопроводящи, ако напр. по невнимание сте повредили тоководещ проводник. Това създава сериозна опасност от възникване на електрически удар.
Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях
 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури и огън. Има опасност от експлозия.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят. В противен случай има опасност от пожар, експлозия и кожни изгаряния.
 • Повредени акумулатори (напр. акумулатори с пукнатини, със счупени части, скрити, избутани назад и/или с извадени контакти) не трябва нито да се зареждат, нито да се използват повече.
 • Не използвайте акумулаторите като източник на енергия за други неквалифицирани потребители.
 • Ако акумулаторът е много горещ на допир, той може да има дефект. Поставете уреда на незапалимо, достатъчно отдалечено от запалими материали място, където акумулаторът може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади. Свържете се със сервиз на Hilti , след като акумулаторът е напълно охладен.

Допълнителни указания за безопасност за циркуляри

 • Придвижвайте ръчния циркуляр към детайла само във включено състояние.
 • Пътят на среза трябва да бъде свободен от препятствия отгоре и отдолу. Не режете в налични винтове, пирони и други подобни.
 • Никога не работете с циркуляр над главата Ви.
 • Никога не спирайте режещия диск чрез страничен противонатиск.
 • Избягвайте прегряване на връхчетата на зъба на циркуляра.
 • За основата, която ще се реже, винаги използвайте съответния режещ диск.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете продукта на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Допълнителна ръкохватка
 2. Блокировка срещу включване
 3. Включвател/изключвател
 4. Ръкохватка
 5. Предпазен щит
 6. Бутони за освобождаване с допълнителна функция Активиране на индикацията за състояние на зареждане
 7. Присъединителен щуцер (канал за стружки)
 8. Лост за управление на подвижен предпазен щит
 9. Задвижващ шпиндел
 10. Основна плоча
 11. Подвижен предпазен щит
 12. Паралелна опора
 13. Стрелка за посока на въртене
 14. Затегателен лост за настройка на ъгъл на рязане
 15. Скала за ъгъл на рязане
 16. Индикатор за състояние на зареждане и грешка
 17. Акумулатор
 18. Затегателен лост за настройка на дълбочина на рязане
 19. Ключ за болтове с вътрешен шестостен
 20. Скала за дълбочина на рязане
 21. Бутон за застопоряване на шпиндела
 22. Стопорен болт за паралелна опора
 23. Маркировка на срез 45°
 24. Маркировка на срез 0°
 25. Закрепващ фланец
 26. Затегателен фланец
 27. Затегателен болт

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява акумулаторен циркуляр. Той е предназначен за режещи дейности в дърво или дървоподобни материали, пластмаси, гипсокартон, гипсофазерни плочи и многослойни материали.

Ръчният циркуляр е оборудван с демонтируем присъединителен щуцер за опционална прахосмукачка / обезпрашител, която е предвидена за стандартни смукателни маркучи. За да свържете маркуча за прахосмукачка с циркуляра, може да имате нужда от подходящ адаптер.
 • Не трябва да се използват режещи дискове, които не отговарят на посочените характеристики (напр. диаметър, обороти, дебелина), шайби за рязане и шлифовъчни шайби, както и дискове от високолегирана бързорежеща стомана (HSS-стомана). Не трябва да се режат метали.
 • Не използвайте продукта за рязане на клони и стволове на дървета.
 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 22.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядните устройства на Hilti от серия C4/36.

Индикатор на литиево-йонен акумулатор

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор и смущенията в уреда се сигнализират чрез индикатора на литиево-йонния акумулатор. Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след натискане на един от двата бутона за освобождаване на акумулатора.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига, уредът е в готовност за работа.
Състояние на зареждане: < 10 %
1 светодиод мига, уредът не е в готовност за работа.
Акумулаторът е прегрял или е напълно разреден.
4 светодиода мигат, уредът не е в готовност за работа.
Уредът е претоварен или е прегрял.
При задействан команден ключ и до 5 секунди след отпускане на командния ключ прочитането на данните за състоянието на зареждане става невъзможно.
При мигащи светодиоди на индикатора на акумулатора, моля, съблюдавайте указанията в Раздел Помощ при наличие на смущения.

Паралелна опора

Чрез еднораменната паралелна опора е възможна направата на точни срезове успоредно на ръба на детайла, респ. рязане на еднакви по размери планки.
Паралелната опора може да се монтира от двете страни на основната плоча.

Обем на доставката

циркуляр, режещ диск, ключ за болтове с вътрешен шестостен, паралелна опора, присъединителен щуцер за прахосмукачка, Ръководство за експлоатация.
Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Принадлежности

затегателен фланец, закрепващ фланец, затегателен болт.

Технически данни

Циркуляр


SCW 22-A
Номинално напрежение
21,6 В
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
4,1 кг
Предписан диаметър на режещ диск
160 мм … 165 мм
Дебелина на опорен диск
0,5 мм … 1,5 мм
Ширина на рязане
1,5 мм … 2 мм
Отверстие за фиксиране на режещ диск
20 мм
Номинални обороти на празен ход
4 000 об/мин
Максимална дълбочина на рязане
57 мм
Скосено рязане под ъгъл
0° … 50°
Експлоатационна температура
−10 ℃ … 50 ℃
Температура на съхранение (без акумулатор)
−30 ℃ … 70 ℃

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Информация за шума и стойностите на вибрациите, измерени съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: Поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работни процеси.
Емисионни стойности на шума, измерени съгласно EN 62841

SCW 22-A
Ниво на звукова мощност (LWA)
103 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (LpA)
92 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Обща стойност на вибрациите (триаксиална векторна сума), изчислена съгласно EN 62841

SCW 22-A
Емисионна стойност на вибрациите за рязане в дърво (Ah, W)
0,76 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Експлоатация

Подготовка на работата

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора с разрешено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради късо съединение или паднал акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Поставете акумулатора в държача за уреда, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Издърпайте акумулатора от oт държача за уреда.

Демонтиране на режещ диск

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от горене Опасност поради горещ инструмент, затегателен фланец или затегателен болт и остри ръбове на режещ диск.
 • При смяна на инструмента използвайте защитни ръкавици.
Image alternative
 1. Извадете акумулатора от продукта в посока назад.
 2. На затегателния болт за режещия диск поставете ключа за болтове с вътрешен шестостен.
 3. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте натиснат.
 4. Завъртете затегателния болт за режещия диск с ключа за болтове с вътрешен шестостен, докато бутонът за застопоряване на шпиндела се застопори напълно.
 5. Разхлабете затегателния болт с ключа за болтове с вътрешен шестостен чрез завъртане по посока на стрелката за посока на въртене.
 6. Свалете затегателния болт и външния затегателен фланец.
 7. Отворете подвижния предпазен щит чрез накланяне встрани и извадете режещия диск.
  При нужда закрепващият фланец може да бъде свален с цел неговото почистване.

Монтиране на режещ диск

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от повреда! Неподходящите или неправилно поставени режещи дискове могат да повредят циркуляра.
 • Използвайте само режещи дискове, които са подходящи за този циркуляр. Съблюдавайте стрелката за посока на въртене върху режещия диск.
 • Използвайте само режещи дискове, чиито допустими обороти са най-малкото равни на посочените върху продукта максимални обороти.
Уверете се, че режещият диск за затягане отговаря на техническите изисквания и е добре наточен. Острият режещ диск е предпоставка за безупречно разрязване.
Image alternative
 1. Извадете акумулатора от продукта в посока назад.
 2. Почистете закрепващия и затегателния фланец.
 3. Поставете закрепващия фланец с правилна ориентация върху задвижващия шпиндел.
 4. Отворете подвижния предпазен щит.
 5. Поставете новия режещ диск.
 6. Поставете външния затегателен фланец с правилна ориентация.
 7. На затегателния болт за режещия диск поставете ключа за болтове с вътрешен шестостен.
 8. Натиснете бутона за застопоряване на шпиндела.
 9. Закрепете затегателния фланец със затегателния болт чрез завъртане на ключа за болтове с вътрешен шестостен по посока, обратна на часовниковата стрелка.
  • Бутонът за застопоряване на шпиндела е застопорен.
 10. Преди пускане в експлоатация проверете стабилното и правилно положение на режещия диск.

Настройка на дълбочина на рязане

Image alternative
 1. Извадете акумулатора от продукта в посока назад.
 2. Освободете затегателния лост на настройката за дълбочина на рязане.
 3. Повдигнете продукта с ножично движение и чрез здраво затягане на затегателния лост настройте дълбочината на рязане.
  Настроената дълбочина на рязане трябва да е винаги прибл. 5 до 10 мм по-голяма от дебелината на материала, който ще се реже.

Настройка на ъгъл на рязане

Image alternative
 1. Извадете акумулатора от продукта в посока назад.
 2. Освободете затегателния лост за настройката на ъгъл на рязане.
 3. Наклонете продукта в желаната позиция.
 4. Затегнете затегателния лост на настройката на ъгъл на рязане.

Рязане по контур

Закрепете детайла срещу изместване.
Поставете детайла така, че режещият диск да се движи свободно под детайла.
Уверете се, че включвателят/изключвателят на продукта е изключен.
Поставете продукта с основната плоча върху детайла така, че режещият диск все още да няма контакт с детайла.
Image alternative
 1. Поставете акумулатора в продукта.
 2. Включете продукта при натисната блокировка срещу включване чрез натискане на включвателя/изключванеля.
 3. Придвижвайте продукта в подходящ работен ритъм през детайла по линията на контура.

Монтаж/настройка на паралелна опора

Image alternative
 1. Извадете акумулатора от продукта в посока назад.
 2. Завъртете стопорния болт дотолкова в основната плоча, че да остане достатъчно място, за да се достигне паралелната опора.
 3. Плъзнете водача на паралелната опора под стопорния болт.
 4. Настройте желаната ширина на рязане.
 5. Затегнете стопорния болт.

Монтаж на адаптер за водещата шина

Циркулярът може да бъде оборудван с адаптер за водеща шина под формата на принадлежност.
Image alternative
 1. Свалете акумулатора.
 2. Отстранете монтираната евентуално паралелна опора.
 3. Придвижете основната плоча в страничните ограничители на адаптера за водеща шина.
 4. Поставете основната плоча изцяло в адаптера за водеща шина.
 5. Блокирайте адаптера за водеща шина, при което натиснете двата плъзгача до крайната позиция.

Работа

Включване

 • Включете продукта при натисната блокировка срещу включване чрез натискане на включвателя/изключванеля.

Изключване

 • Спрете уреда чрез освобождаване на включвателя/изключвателя.

Надлъжни срезове при 0°

 1. Поставете циркуляра с процепа на адаптера за водеща шина върху профила на водещата шина.
 2. Включете продукта.
 3. Придвижвайте продукта в подходящ работен ритъм през детайла по линията на шината.

Надлъжни срезове при ъгли до 50°

 1. Настройте ъгъла.
 2. Включете продукта.
 3. Придвижете циркуляра с външния ръб по продължение на адаптера за водеща шина върху профила на водещата шина. В противен случай ще се получи колизия между режещия диск и водещата шина.

Плитко рязане под ъгъл

 1. Поставете водещата шина с нулевата точка върху ръба на детайла и завъртете шината, докато желаният ъгъл на ъгловата скала застане срещу нулевата точка. Показаният ъгъл на рязане е ъгълът, с който срезът се отклонява от правилния срез под прав ъгъл.
 2. Фиксирайте водещата шина с двете винтови стяги.
 3. Включете продукта.
 4. Придвижвайте продукта в подходящ работен ритъм през детайла по линията на шината.

Рязане без всмукване на стружки

 1. Внимавайте за това стружките да не бъдат свободно изхвърляни.
 2. При нужда присъдинителният щуцер след отваряне на болта с вътрешен шестостен може да бъде свален от предпазния щит с намиращия се на продукта ключ за болтове с вътрешен шестостен.

Работни стъпки при запушен канал за стружки

 1. Извадете акумулатора от продукта в посока назад.
 2. Почистете канала за стружки.
  При нужда режещият диск трябва да бъде демонтиран.
 3. Проверявайте дали подвижните части на уреда функционират изправно и не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават функциите на продукта.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Почистване на защитно устройство

 1. Отстранете режещия диск, за да почистите защитното устройство.
 2. Почистете защитните устройства внимателно със суха четка.
 3. С подходящ инструмент отстранете наслоявания и стружки от вътрешността на защитните устройства.
 4. Монтирайте режещия диск.

Контрол след извършване на работи по обслужване и поддръжка

След извършване на работи по обслужване и поддръжка проверете дали всички защитни устройства са поставени и функционират изправно.
 • За да установите контрол над подвижния предпазен щит, отворете същия докрай чрез задействане на лоста за управление.
  • След отпускане на лоста за управление подвижният предпазен щит трябва да се затвори бързо и докрай.

Транспорт и съхранение на акумулаторни уреди

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.
Съхранение
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

 • При наличие на смущения, които не са посочени в настоящата таблица или които не можете да отстраните сами, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Циркулярът не е в готовност за работа

Смущение
Възможна причина
Решение
Светодиодите не дават индикация.
Акумулаторът не е поставен изцяло.
Разреждане на акумулатор.
Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.
 • Темперирайте акумулатора до правилната околна температура.
1 светодиод мига.
Разреждане на акумулатор.
Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.
 • Темперирайте акумулатора до правилната околна температура.
4 светодиода мигат.
Циркулярът е временно претоварен.
 • Освободете командния ключ и го задействайте отново.
Защита срещу прегряване.
 • Оставете циркулярът да се охлади и почистете вентилационните отвори.

Циркулярът е в готовност за работа

Смущение
Възможна причина
Решение
Включвателят/изключвателят не може да се натисне, респ. е блокирал.
Няма грешка (функция за безопасност).
 • Натиснете блокировката срещу включване.
Оборотите спадат рязко внезапно.
Разреждане на акумулатор.
Твърде голяма сила на подаване.
 • Намалете силата на подаване и включете продукта отново.
Акумулаторът се изтощава по-бързо от обикновено.
Състоянието на акумулатора не е оптимално.
 • Освежете акумулатора.
Продуктът не тръгва от само себе си след блокиране на режещия диск.
Защитата срещу претоварване се задейства.
 • Натиснете блокировката срещу включване и включвателя/изключвателя отново.
Акумулаторът не се застопорява с ясно "двойно щракване".
Фиксиращите планки на акумулатора са замърсени.
 • Почистете фиксиращите планки и поставете акумулатора отново.
Силно нагорещяване на циркуляра или акумулатора.
Електрическа повреда
 • Изключете циркуляра незабавно. Извадете акумулатора и го наблюдавайте. Оставете акумулатора да се охлади. Свържете се със сервиз на Hilti .
Продуктът е претоварен (използван е извън границата на приложение).
 • Изберете подходящия за приложение уред.
Няма или има намалена всмукателна мощност
Каналът за стружки е запушен.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Изхвърляне на акумулаториПоради неправилно изхвърляне на акумулатори може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r4824.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative