език

GX 90-WF

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Допълнителни символи

В настоящата документация или върху продукта може да се използват допълнително следните символи:
Image alternative Предупреждение за опасност от общ характер
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Да се използват защитни ръкавици
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  GX Уред за директен монтаж на болтове
  GX 90-WF
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Указания за безопасност

Изисквания към потребителя
 • Уредът е предназначен за професионална употреба.
 • Уредът може да се експлоатира, обслужва и ремонтира само от оторизиран, обучен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възникващите опасности.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с уред за директен монтаж. Не използвайте уреда, ако сте уморени или сте под въздействие на наркотични вещества, алкохол или лекарства. Прекъснете работа при болки или неразположение. Един момент на разсеяност при употребата на уреда може да доведе до сериозни наранявания.
 • Избягвайте неблагоприятно положение на тялото. Заемете безопасно и стабилна стойка и пазете равновесие по всяко време.
 • Носете неплъзгащи обувки.
 • Не насочвайте уреда срещу себе си или срещу друго лице.
 • Не притискайте уреда към ръката си, друга част на тялото или срещу друг човек. В никакъв случай не поставяйте ръката си или друга част от тялото близо до челния накрайник. Притискането на челния накрайник към част от тялото може да доведе до сериозни наранявания поради неволно задействане и разхлабване на крепежния елемент.
 • Не поставяйте свободната си ръка директно зад материалите за закрепване.
 • Не поставяйте свободната си ръка близо до челния накрайник.
 • При работа ограничете достъпа на други хора, особено на деца, до ефективната зона.
 • При задействането на уреда дръжте ръцете си леко свити (не изпънати).
 • Носете (потребители и хората наоколо) подходящо защитно оборудване, състоящо се от подходяща защита за очите, антифони, защитна каска.
Внимателно боравене и използване на уреди за директен монтаж.
 • Никога не оставяйте зареден уред без надзор.
 • При транспортиране извадете газовия флакон от уреда.
 • Винаги разреждайте уреда преди почистване, сервиз и поддръжка, при прекъсване на работата и при съхранение (акумулатор, газов флакон и пирони).
 • Съхранявайте неизползвани газови флакони, както и уреди, които не се използват, защитени от влага и прекомерна горещина.
 • Проверете уреда и принадлежностите за наличие на евентуални повреди, за да се уверите, че те функционират правилно и по предназначение. Проверете дали подвижните части функционират правилно и не блокират, както и дали има повредени части. За да се гарантира изправната работа на уреда, е необходимо посочените части да са сглобени правилно и да отговарят на всички изисквания. Повредени защитни съоръжения и части, които не са съставна част от получения като принадлежност сервизен пакет (вижте Раздел "Обслужване на уреда"), трябва да бъдат надлежно ремонтирани или подменени от сервиз на Hilti, ако в Ръководството за експлоатация не е посочено друго.
 • Винаги дръжте уреда здраво и уверено, когато извършвате директен монтаж. По този начин се намалява вероятността крепежният елемент да се отклони от материала на основата.
 • Никога не дозабивайте даден крепежен елемент с повторно забиване. Никога не поставяйте едно закрепване върху друго закрепване. Това може да доведе до счупване на елементи и скоби.
 • Винаги следвайте инструкциите за употреба. За целта се консултирайте с наръчника на Hilit за директно закрепване.
 • Не дърпайте назад челния накрайник с ръка или с някакъв предмет. При определени обстоятелства уредът може да бъде готов за експлоатация. Експлоатационната готовност позволява забивания и в части от тялото.
Работно място
 • Осигурете добро осветление на работната зона.
 • Използвайте уреда само в добре проветрени работни помещения.
 • Забивайте крепежните елементи само в дърво и подходящи дървени материали (вижте използване по предназначение): Забиването в други материали може да причини счупване на елемента, отделяне на отломки или пробив.
 • Преди да забивате крепежни елементи, уверете се, че няма хора, застанали зад или под работното място.
 • Поддържайте ред във Вашата работна зона. Дръжте далече от работния участък предмети, на които бихте могли да се нараните. Безпорядъкът на работното място може да предизвика злополуки.
 • Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени с масла и със смазки.
 • Съобразявайте се с влиянието на околната среда. Не излагайте уреда на валежи, не го използвайте във влажна или мокра среда. Не използвайте уреда на места, където има опасност от пожар или експлозия.
 • Скрити електрически проводници, газо- и водопроводни тръби представляват сериозна опасност, ако бъдат повредени по време на работа. Затова проверявайте предварително работната зона, напр. с металотърсач. Външните метални части на уреда може да станат токопроводими, ако напр. по невнимание сте повредили електрически кабел.
 • Дръжте уреда само за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
Термични мерки за безопасност
 • Ако уредът прегрява, извадете газовия флакон и оставете уреда да се охлади. Не превишавайте максималната честота на забиване.
 • Ако се налага да извършвате дейности по поддръжка по още загрят уред, обезателно носете защитни ръкавици.
Внимателно боравене и използване на газови флакони.
 • Прочетете информационния лист за безопасност на материала относно употребата, обслужването и мерките за първа помощ.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни изисквания за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Свържете се с Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Корпус на уреда
 2. Ръкохватка
 3. Челен накрайник
 4. Магазинно устройство
 5. Типова табелка
 6. Кутия за газов флакон
 7. Акумулатор
 8. Вентилационни отвори
 9. Капак на корпус
 10. Спусък
 11. Регулиращо колело
 12. Механизъм за подаване на пирони
 13. Кука за колан
 14. СВЕТОДИОД
 15. Адаптер за повърхностно защитно покритие
 16. Плъзгаща втулка

Употреба по предназначение

Уредът се използва за закрепване на дърво към дърво с помощта на специално произведени крепежни елементи. Подходящи материали са плътна дървесина, лепени листове дървесина, шперплат, материали от дървесни частици (напр. OSB плоскости), дървесно-влакнести материали (напр. MDF влакнести плочи), както и материал фурнир (напр. мултиплекс). Уредът служи на професионалния потребител за приложение в строителството с дървени материали. Във връзка с препоръки за приложение, моля, консултирайте се с наръчника на Hilti за директно закрепване.

Уредът, газовият флакон и крепежните елементи образуват цялостна техническа единица. Това означава, че безпроблемното закрепване с този уред може да бъде гарантирано само ако се използват произведените специално за този уред Hilti пирони и Hilti газови флакони. Само при съблюдаване на тези условия са валидни посочените от Hilti препоръки за закрепване и приложение. Уредът може да се използва само като се държи с ръце. Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
Image alternative
 • За този продукт използвайте само Hilti литиево-йонни акумулатори от тип B7.

 • За тези акумулатори използвайте само разрешеното от Hilti зарядно устройство C7. Повече информация ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Bluetooth

Този продукт е оборудван с Bluetooth (опционално).
Bluetooth представлява безжичен пренос на данни, който позволява на два продукта с активиран Bluetooth да комуникират помежду си на кратко разстояние.

Режим на дълбок сън

Уредът разполага с режим на дълбок сън за защита на литиево-йонния акумулатор от дълбоко разреждане. Уредът се изключва автоматично напълно след 120 минути неизползване на уреда.
 • За да възстановите готовността за работа, извадете за кратко акумулатора и след това го поставете отново (нулиране на акумулатора).

Обем на доставката

уред в куфарче, 2 акумулатора, зарядно устройство, кърпа за почистване, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Системни компоненти за експлоатация на уреда

За експлоатацията на уреда са необходими: уред, зареден акумулатор B7 / 1,5 Li-Ion, газов флакон GC 31 или GC 32 и GX-WF пирони за съединения на дървени елементи.

Технически данни

Уред за изстрелване на болтове

Приложение
Закрепване на пирони върху четириръб бар
Тегло (включително акумулатор)
3,7 кг
Размери
384 мм x 134 мм x 381 мм
Настройка на мощност
няма
максимален капацитет на магазинно устройство
75 броя
Ъгъл на магазинното устройство
34°
максимална честота на забиване с непрекъснат цикъл на работа
1 200 h
Работа с прекъсвания
до 3 закрепвания на секунда
Калибър (газов флакон)
40 г
Работна / околна температура с газов флакон GC 31
−5 ℃ … 45 ℃
Работна / околна температура с газов флакон GC 32
−10 ℃ … 45 ℃
Дължина на пироните
50 мм … 90 мм
Диаметър на пироните
2,8 мм … 3,1 мм

Литиево-йонен акумулатор B 7/1.5

Номинално напрежение
7,2 В
Енергоресурс
10,8 Вт⋅ч
Капацитет
1,5 А⋅ч
Тегло
0,19 кг

Информация за шумови емисии и ускорение съгласно EN 15895

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на трептенията са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняване на инструменти за изтласкване на болтове. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на инструмента за изтласкване на болтове. Ако обаче инструментът за изтласкване на болтове се използва за други приложения, с различни принадлежности или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на инструмента за изтласкване на болтове и принадлежностите, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума
Емисионно ниво на звуково налягане на работното място (LpA, 1s)
106 дБ(А)
Върхово ниво на звуково налягане на работното място (LpC, peak)
138 dB(C)
Ниво на шумова мощност (LWA, 1S)
108 дБ(А)
Отклонение на движението на звука (KpA)
2 дБ(А)
Откат
Еквивалентно на енергията ускорение (ahw, RMS(3))
Резултати размери на пирони 90x3.1 мм върху масивна дървесина от смърч <2.5 m/s2

Въвеждане в експлоатация

Поставяне на пирони

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради използване на грешни крепежни елементи Чрез използване на грешни крепежни елементи може да се стигне до повреда на уреда и/или наранявания .
 • Уверете се, че използвате подходящи крепежни елементи с правилния ъгъл на магазинното устройство.
В долната част на магазинното устройство се намира възвратна задържаща пружина. Ако максималният брой крепежни елементи в магазинното устройство е надвишен, последно поставената лента с пирони не може вече да бъде задържана от тази пружина. Отстранете последно поставената лента с пирони.
Image alternative
 1. Поставете крепежните елементи в правилната ориентация отдолу в магазинното устройство.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Нараняване поради небрежност Можете да си притиснете пръстите поради небрежност.
 • Внимателно придвижете механизма за подаване на пирони, издърпайте го назад контролирано над пироните, докато се застопори в долния край на лентата с пирони.
 1. Плъзнете крепежните елементи докрай по посока на челния накрайник.
  Твърде силното удряне на механизма за подаване на пирони върху лентата с пирони би могло да повреди лентата. Не оставяйте механизма за подаване на пирони да удря неконтролирано върху лентата с пирони.

Приготвяне на газов флакон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от злополука Опасност от нараняване поради изтичане на газ.
 • Изтичането на газ от газовия флакон е вредно за Вашите бели дробове, кожа и очи. Дръжте дозиращия клапан далеч от лицето и очите.
 • Уредът може да се отделя прах и когато втечнен газ под налягане и може да изложи на опасност Вас и други хора Течният газ под налягане може Das unter Druck stehende Flüssiggas kann entweichen und Sie und andere Personen gefährden. Никога не отстранявайте дозиращия клапан на вече приготвения или използван газов флакон.
 • Транспортен фиксатор за газов флакон.
  Газовият флакон е снабден с транспортен фиксатор. Отстранете обезопасителя преди да поставите флакона с газ в уреда.

Отстраняване на транспортен фиксатор

Image alternative
 1. Свалете предпазната капачка и дозиращия клапан от газовия флакон.
 2. Отстранете предпазната капачка от дозиращия клапан.
 3. Поставете дозиращия клапан с предния захващащ жлеб в прореза на газовия флакон.
  Дозиращият клапан има преден и заден захващащ жлеб.
 4. Натиснете задния захващащ жлеб здраво през езичето на газовия флакон, докато дозиращият клапан се застопори върху флакона.

Поставяне на газов флакон

Image alternative
 1. Отворете капака на кутията за газов флакон, като натиснете капака нагоре и назад.
 2. Плъзнете газовия флакон и дозиращия клапан в червения адаптер.
 3. Затворете капака, като натиснете капака надолу с палеца си и застопорите заключването.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от повреда Погрешната експлоатация на уредите може да доведе до материални щети.
 • Прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство C 7 за зареждането на акумулатора, както и за други указания за използване и обслужване на акумулатора.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от изпаднал акумулатор. Ако акумулаторът не е застопорен правилно, може да изпадне по време на работа.
 • Контролирайте стабилното положение на акумулатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване При поставяне на акумулатора може да си прищипете кожата.
 • Бъдете внимателни при поставянето на акумулатора.
 1. Преди поставяне на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите в уреда са почистени от чужди тела.
 2. Плъзнете акумулатора отдолу в отвора в края на дръжката, докато се застопори. Светодиодът светва за кратко в зелено и сигнализира, че уредът е в готовност за работа.
Image alternative
 1. Преди първото пускане на уреда в експлоатация заредете акумулаторите докрай.

Състояние на зареждане на акумулатора

Смущение
Възможна причина
Решение
Зеленият светодиод свети/мига
свети
 • Акумулаторът е в готовност за работа.
мига
 • Недостатъчно напрежение в акумулатора. Сменете акумулатора скоро.
Червеният светодиод свети/мига
свети
 • Недостатъчно напрежение в акумулатора за работа на уреда. Сменете акумулатора.
 • Сменете най-късно с втория акумулатор, ако светодиодът на уреда свети в червено. Незабавно заредете акумулатора, за да е готов за следващата смяна.
мига
 • Акумулаторът е твърде студен (<-15°C / <5°F) или твърде горещ (>60°C / >140 F) и вентилаторът също не работи. Извадете акумулатора и оставете акумулатора да се загрее или да се охлади до необходимата температура.
Няма сигнал
Светодиодът не свети или не мига
 • Напрежението в акумулатора е под граничните стойности. Заредете акумулатора.

Експлоатация

Възможни настройки на челния накрайник

Image alternative
 • Можете да регулирате дълбочината на забиване на пироните чрез позицията на челния накрайник. За целта използвайте регулатора.

Защита срещу чувствителни повърхности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване Можете неволно да предизвикате повреда в запалителвата система.
 • Преди монтаж и демонтаж на повърхностното защитно покритие извадете акумулатора и газовия флакон от уреда.
Image alternative
 • Използвайте адаптера за повърхностно защитно покритие за дейности във видимата област върху чувствителни повърхности, напр. фасади.
  Адаптерът за повърхностно защитно покритие предотвратява отпечатъци от челния накрайник върху дървени повърхности.

Управляем предпазител

 1. Никога не работете с продукта без управляем предпазител (плъзгаща втулка).
 2. Уредът е снабден с управляем предпазител срещу неправилно задействане. Плъзгащата втулка предотвратява умишлено или несъзнателно връщане назад на челния накрайник. По този начин се предотвратява освобождаване.

Поставяне на пирони

Можете да поставите пирони само тогава, когато в магазинното устройство има повече от 5 пирона.
Дръжте здраво уреда. Избягвайте еластични фундаменти.
Дръпнете спусъка само тогава, когато уредът е притиснат докрай.
Не освобождавайте спусъка, докато пиронът не бъде забит докрай.
 1. Натиснете челния накрайник към фундамента и натиснете уреда докрай.
 2. Задействайте изстрела чрез натискане на спусъка.
 3. Освободете спусъка и след използването на уреда вдигнете същия изцяло от фундамента.

Разреждане на уреда

Отстраняване на акумулатор

Съхранявайте акумулатора по възможност на хладно и сухо място. Никога на оставяйте акумулатора на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци. В края на експлоатационния си живот акумулаторите следва да се изхвърлят безопасно и по екологичен начин.
 1. Натиснете и двата бутона за освобождаване.
 2. Извадете акумулатора от уреда в посока надолу.

Изваждане на газов флакон

 1. Отворете капака на кутията за газовия флакон.
 2. Извадете газовия флакон.
 3. Затворете кутията за газовия флакон.

Разреждане на лентата с пирони

Image alternative
 1. Освободете фиксатора на механизма за подаване на пирони, като натиснете черния бутон.
 2. Оставете механизма да се плъзга внимателно и бавно по посока на челния накрайник, докато се удари там.
 3. Оставете пироните да се плъзнат надолу в магазинното устройство.
 4. Натиснете лежащия вътре ограничител в долния край на магазинното устройство. Сега можете да отстраните изцяло пироните от магазинното устройство.

Кука на уреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване Падащ уред може да изложи на опасност Вас и/или други хора.
 • Уверете се, че окаченият на куката за колан уред е здраво закрепен.
Image alternative
 • С куката на уреда можете да окачите уреда на колана, на стълба или на греда на покрива. Натиснете куката на колана в надлъжната ос на магазинното устройство по посока на уреда. Това ще освободи куката на колана от ограничителя и тя може да бъде сгъната или разгъната.

Обслужване и поддръжка

Грижи за уреда

Преди дейности по обслужване и поддръжка уредът трябва да бъде разреден (газовият флакон и крепежният елемент трябва да се извадят от уреда). Отстранете изцяло от уреда акумулатора, газовия флакон и лентата с пирони.
 1. Почиствайте редовно външната страна на уреда с леко навлажнена кърпа за почистване.
 2. Никога не работете с уреда при запушени вентилационни отвори! Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха четка.
 3. Предотвратете проникването на влага и чужди тела във вътрешността на уреда и акумулатора.
 4. Оставете уреда да изсъхне извън куфарчето за уреда, в случай че в него е проникнала влага. За целта извадете акумулатора и оставете отворен задния капак на кутията за газов флакон.
 5. Поддържайте ръкохватките винаги почистени от масла и смазки.
 6. При почистването не използвайте пръскачки, пароструйки или течаща вода!
 7. Не използвайте почистващи средства, съдържащи силикон.
 8. Поддържайте контактите за батерията почистени от масло и смазки.

Ремонт на уреда

 • Редовно преглеждайте всички външни елементи на уреда за наличие на повреди и се уверете в изправните функции на елементите за управление. Не работете с уреда, ако има повредени части или елементите за управление не функционират изправно.
  При възникнали повреди в уреда предавайте уреда за ремонт само в сервиз на Hilti .

Почистване на уреда

Уредът се нуждае от редовна подрръжка и почистване. Препоръчваме извършване на сервизни дейности по почистване най-късно след 40000 закрепвания. Почистете също уреда, ако възникнат повече повреди, напр. неизправност в запалителната система или празни изстрели.
Image alternative
 • Почиствайте редовно уреда. За почистването използвайте само продукти на Hilti или продукти със сравнимо качество.
  • Необходимите за целта материали, инструменти и документация се получават от Hilti като принадлежности.
  • За извършване на необходимите дейности по поддръжка можете да се обърнете към Hilti . За целта се свържете с местното представителство на Hilti .

Почистване на бутало

Замърсяванията и остатъците в магазиното устройство могат да възпрепятстват движението на буталото. Получава се нарстващ брой празни изстрели. В такъв случай почистването на буталото следва да се извършва по следния начин:
Image alternative
 1. Отстранете акумулатора, газовия флакон и крепежните елементи от уреда.
 2. Плъзнете буталото докрай в посока назад с помощта на отвертка.
 3. Впръскайте в челния накрайник щедро количество почистващо средство.
 4. Най-напред поставете акумулатора отново в уреда, а след това - газовия флакон.
 5. Издърпайте назад с ръка механизма за подаване на пирони и направете пет празни изстрела в подходяща основа (виж използване по предназначение).
 6. Поставете отново крепежния елемент и продължете да работите по обичайния начин.
 7. При нужда повторете стъпките 1-6.

Помощ при смущение

Смущение
Възможна причина
Решение
Чести празни изстрели
Твърде висока работна скорост
 • Поддържайте максималната честота на забиване.
Уредът не е притиснат докрай и/или спусъкт не е дръпнат докрай.
 • Притиснете уреда докрай и освободете спусъка, преди пиронът да бъде забит докрай.
Уредът има експлоатационен живот от 40000 закрепвания.
Заклинено бутало
Неравномерно издадени навън пирони
Уредът има експлоатационен живот от 40000 закрепвания.
Твърда и/или чвореста дървесина
 • Сменете пироните или ако е възможно - основата.
Празен газов флакон
Недостатъчна подложка / липсващ фундамент
Твърде висока работна скорост
 • Поддържайте максималната честота на забиване.
Погрешно положение на буталото
Заклинено бутало (остатъци от хартия, пирони или дървесина в уреда)
Няма изстрел: Уредът сигнализира за пълна готовност за работа, спусъкът е задействан, уредът не започва да работи
Уредът не е притиснат изцяло
Заклинване на пирони
Пиронът се е заклинил в челния накрайник
 • Извадете акумулатора и газовия флакон.
 • Отстранете заклинилите пирони.
 • Плъзнете буталото докрай назад с помощта на отвертка.
Обхват на действие на газови флакони < 1000 пирона
Загуба на газ поради често непродуктивно притискане
 • Притискайте уреда само към повърхността, ако искате действително да произведете изстрел.
Капакът на кутията за газовия флакон не може да се затвори (при поставен газов флакон).
Транспортният фиксатор на газовия флакон не е отстранен
Пиронът е поставен твърде дълбоко
Челният накрайник е твърде назад
Пиронът е издаден
Челният накрайник е прекалено напред
Много плосък ъгъл на притискане
 • По възможност притиснете уреда под прав ъгъл към основата.
Уредът се хлъзга по повърхността
Адаптер за повърхностно защитно покритие е монтиран върху челния накрайник
Вентилаторът не работи, светодиодът мига в червено
Акумулаторът е твърде студен (<-15°C) или твърде горещ (>60°C)
 • Отстранете акумулатора, загрейте го или го оставете да се охлади.
 • Поставете друг акумулатор.
Вентилаторът не работи, светодиодът не свети
Уредът е в режим на дълбок сън
Ако проблемът остане: няма напрежение в акумулатора
 • Поставете друг акумулатор.
 • Заредете акумулатора.
Мокър уред/влага в уреда
Вентилаторът не работи, светодиодът свети в червено
Недостатъчно напрежение в акумулатора за работа на уреда.
 • Поставете друг акумулатор.
 • Заредете акумулатора.
Вентилаторът не работи, светодиодът свети в зелено
Щепселното свързване към вентилатора е прекъснато
 • Извадете акумулатора и газовия флакон.
 • Поставете щепсела за вентилатора.
Щепселът на вентилатора е монтиран правилно, вентилаторът все още не работи.
 • Предайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
Вентилаторът работи, уредът не работи
Празен газов флакон
Уредът има експлоатационен живот от 40000 закрепвания.
Уредът не може да се притисне
По-малко от 5 пирона в магазинното устройство
 • Презаредете лентата с пирони.
Заклинени пирони
 • Извадете акумулатора и газовия флакон.
 • Не извършвайте дейности по поддръжката на зареден уред!
 • Отстранете заклинените пирони.
Чести проблеми при транспортиране при пластмасови пирони
Повредена магазинна лента
 • При задействане дръжте здраво механизма за подаване на пирони.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.

Повече информация

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай.

Hilti литиево-йонни акумулатори

Указания за безопасност и прилаганеВ тази документация терминът акумулатор се използва за презареждащ се литиево-йонен акумулатор на Hilti, в който са свързани няколко литиево-йонни клетки. Те са предназначени за електроинструменти на Hilti и могат да бъдет използвани само със същите. Използвайте само оригинални акумулатори на Hilti !
Hilti акумулаторите са съвременни и са оборудвани със системи за управление на клетките и защита на клетките.
ОписаниеАкумулаторите се състоят от клетки, съдържащи литиево-йонни материали за съхранение, които позволяват висока специфична енергийна плътност. За разлика от NiMH и NiCd акумулатори, литиево-йонните акумулатори имат много малък ефект на паметта, но са много чувствителни към силово въздействие, дълбоко разреждане или високи температури. Виж Безопасност
Разрешените продукти за наши акумулатори ще намерите във Вашия Hilti Store или на:
www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com
Безопасност
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани батерии, които не са били одобрени от сервиза на Hilti .
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда, напр. натъртвания, разрези или пробиви.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като инструмент за удар.
 • Избягвайте контакт на кожата и очите с излизащата от акумулатора течност!
 • Виж Поведение при повредени акумулатори
 • При повредените акумулатори може да излиза течност и да намокри съседните предмети. Почистете засегнатите части с топла сапунена вода и подменете повредените акумулатори.
 • Виж Поведение при повредени акумулатори
 • Никога не излагайте акумулаторите на прекомерна температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да причини експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други метални предмети. Това може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния или експлозии.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд и влага. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния или експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в Ръководствата им за експлоатация.
 • Не съхранявайте или не използвайте акумулатора във взривоопасна среда със запалими течности или газове. При тези условия неочакваната повреда на акумулатора може да предизвика експлозия.
Поведение при повредени акумулатори
 • Свържете се с Вашия Hilti сервизен партньор, ако има повреден акумулатор.
 • Избягвайте директен контакт на кожата и/или очите с излизащата течност, като носите защитни очила и защитни ръкавици.
 • Поставете неизправния акумулатор в незапалим контейнер и го покрийте със сух пясък, кристален прах (CaCO3) или силикат (вермикулит). След това затворете капака херметически и съхранявайте контейнера далече от запалими газове, течности или предмети.
 • Отстранявайте контейнера във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците. Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • За целта използвайте одобрен химически почистващ препарат, за да отстраните излизащата течност от батерията.
Поведение при вече неработещи акумулатори
 • Бъдете наясно с анормалното поведение на акумулатора, като неправилно зареждане или необичайно дълги времена на зареждане, забележим спад в мощността, необичайна активност на светодиода или изтичане. Това са индикации за наличие на вътрешен проблем.
 • Ако подозирате, че имате проблем с вътрешния акумулатор, свържете се с Вашия Hilti сервизен партньор.
 • Ако акумулаторът вече не функционира и не може да се зарежда оттук нататък или ако излиза течност, трябва да третирате акумулатора като отпадък, както е описано по-горе.
 • Виж Поведение при повредени акумулатори .
Мерки при горящ акумулатор
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Опасност от пожар на акумулатора! При пожар в акумулатора се отделят опасни и експлозивни течности и пари, което може да доведе до корозионни увреждания, изгаряния или експлозии.
 • Носете средствата си за персонална защита, когато гасите горящ акумулатор.
 • Осигурете подходяща вентилация, която позволява да се избегнат опасни и потенциално взривоопасни газове.
 • При интензивно разпространяване на дим напуснете незабавно помещението.
 • При дразнене на дихателните пътища се консултирайте с лекар.
 • Гасете гоящите акумулатори само с вода. Праховите пожарогасители и противопожарните одеала са неефективни за литиево-йонните акумулатори. На външните пожари може да се противодейства с конвенционални средства за гасене.
 • Не се опитвайте да премествате големи количества повредени, горящи или изтичащи батерии. Отстранете всички незасегнати материали от непосредствената околна среда и по този начин изолирайте засегнатите акумулатори. Ако не можете да изгасите пожара с наличните ресурси, обадете се на местната пожарна служба.
В случай на отделен горящ акумулатор:
 • Вземете акумулатора с лопата и го хвърлете в кофа с вода. Охлаждащото въздействие овладява разпространението на пожара върху акумулаторни клетки, които все още не са достигнали критичната температура на възпламеняване.
 • Изчакайте, докато акумулаторът е напълно охладен.
 • Виж Поведение при повредени акумулатори .
Данни за транспорт и съхранение
 • Експлоатационна температура на околната среда между -17°C и +60°C / 1°F и 140°F.
 • Температура на съхранение между -20°C и +40°C / -4°F и 104°F.
 • Не съхранявайте акумулаторите в зарядното устройство. След употреба винаги изключвайте акумулатора от зарядното устройство.
 • По възможност съхранявайте акумулаторите на хладно и сухо място. Съхранението на хладно място удължава живота на акумулатора. Никога на оставяйте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени батерии.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение.
Поддръжка и третиране на отпадъци
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Отстранявайте такива замърсявания с чиста и суха кърпа за почистване.
 • Не работете с акумулатора при запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно с мека четка.
 • Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността.
 • Избягвайте ненужен прах или замърсявания върху акумулатора. Почиствайте акумулатора с мека четка с власинки или чиста и суха кърпа за почистване.
 • Не допускайте проникването на влага в акумулатора. Ако в акумулатора е проникнала влага, третирайте същия като повреден акумулатор и го изолирайте в незапалим контейнер.
 • Виж Поведение при повредени акумулатори
 • Поради неправилно изхвърляне може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности. Изхвърляйте акумулатори във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците. Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Не изхвърляйте акумулатори заедно с битови отпадъци.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца. Покривайте връзките с непроводим материал, за да избегнете къси съединения.