EN 1992-4 ИЗИСКВА корава АНКЕРНА ПЛОЧА

Проверете коравината на огъване на анкерната плоча с безплатната версия PROFIS Engineering Standard

Проверка на коравината на огъване в съответствие с EN1992-4 - новото решение в безпланият PROFIS Engineering Standard

С включването на EN 1992-4 в MVV-TB през януари 2021 проектирането на анкери стана по-важно. Правилата и нормите за успешено и безопасно проектиране на анкери също излязоха на преден ред. Важен фактор, на който тези правила и норми се базират е подходът за линейно разпределение на услията основан на корава анкерна плоча или подходът  с реалните усилия в анкерите. Този опростен метод е сложен за проверка и често не съответства на реалността. Бихме искали да ви покажем как може да постигнете бързо, прозрачно, сигурно и в съответствие с EN 1992-4 решение с нашия безплатен софтуер PROFIS Engineering.

КАКВО КАЗВА EN 1992-4 6.2.1 ОТНОСНО КОРАВИНАТА НА АНКЕРНАТА ПЛОЧА?

С включването на EN 1992-4 в MVV-TB през януари 2021 проектирането на анкери и правилата за това придобиха по-голяма важност в Германия. Важна част от тези правила е подходът за линейно разпределение на услията основан на корава анкерна плоча. Това е опростена, теоретична концепция и често не съответства на реалността.

Формулите в EN1992-4 са основани на приемането за безкрайно корава анкерна плоча.

a) "Съединението е достатъчно кораво, за да може да се приложи линейно разпределение на деформациите (аналогично на хипотезата на Бернули)." (EN 1992-4 6.2.1 a)

Ако коравината на анкерната плоча не може да бъде гарантирана използвайте реалните усилия във всеки анкер, за да оразмерите.

е) "[...] ако това изискване за деформация не е изпълнено трябва да се отчете поведението при еластични дефорамции на съединението, за да се определят изчислителните стойности на опъните сили, които действат на всеки крепежен елемент." (EN 1992-4 6.2.1 е)

ЗАЩО ПРОВЕРКАТА НА ОГЪВАТЕЛНАТА КОРАВИНА НА АНКЕРНАТА ПЛОЧА Е МНОГО ВАЖНА?

Лостови ефекти в близост до ръбовете

Деформацията на плочата създава допълнителни натискови усилия, обикновено в областта на ръбовете на планката, които трябва да бъдат компенсирани от анкерите.

Преразпределение на усилията в анкерната група

Поради деформацията на плочата, анкерите по-близо до профила са натоварени с по-голямо усилие от тези по-далеч от профила.

Намаляване на вътрешното рамо

Деформацията на плочата води до намаляване на дължината на вътрешното рамо. Ако огъващият момент остане със същата стойност това води до по-големи усилия в анкерите.

Деформация породена от деформируеми анкерни плочи

Анкерните плочи, които не са безкрайно корави, обичайно по-големи деформации. В случай на конзолен елемент, база която не е корава, може да доведе до преместване при завъртането на анкерната плоча. Като инженер проектант вие трябва да вземете под внимание проверка в експлоатационни гранични състояния, особено за конзолни или самоносещи се приложения.

АНАЛИЗИРАЙТЕ ОГЪВАТЕЛНАТА КОРАВИНА НА АНКЕРНАТА ПЛОЧА СЪС СТАНДАРТНАТА БЕЗПЛАТНА ВЕРСИЯ

В литературата и в изчислителните стандарти има някои препоръки за адекватното потвърждение на коравината на анкерната планка. Въпреки това няма практически правила за конструиране. 

С PROFIS Engineering Standard сега можете да направите оценка на анкерната плоча и нейната коравина на огъване и да продължите оразмеряването с точните усилия в анкерите или да оптимизирате анкерната плоча. С Premium версията получавате също и оразмерителни проверки на цялата база.

Зареждане

Свалете сега

Статии за стоманени конструкции (eng)

Свалете статията сега

Profis engineering

Повече информация за Profis Engineering

Открийте повече